Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 15 Maj 2008 14:06

Arapski jezik I

 

  

Semestar

Predavanja

Vježbe

ECTS krediti

I

3

3

6

 

Cilj izučavanja arapskog jezika jeste da se studentima omogući spoznaja najbitnijih morfoloških elemenata arapske gramatike, kao i spoznaja osnova imenske i proste glagolske rečenice, te njihova neposredna primjena kroz dvosmjerna prevođenja.

Zadaci predmeta su da studenti ovladaju pravilima arapske ortografije, čitanjem, prepoznavanjem određenih gramatičkih cjelina i jednostavnijim prevodima uz asistenciju nastavnika.

Program predavanja

Mjesto i razvoj arapskog jezika u grupi semitskih jezika. Podjela riječi: ime, glagol, partikula. Atribitivna sintagma – određeni i neodređeni pridjevski vid. Prosta imenska rečenica. Rod, broj i padež arapskih imena (imenice, zamjenice, pridjevi). Nepravilne množine. Prosta semantička genitivna veza. Perfekt. Glagolska rečenica. Lične zamjenice – spojene i rastavljene. Pokazne, odnosne, upitne, neodređene i povratne zamjenice. Neki pomoćni glagoli (kane, sare, lejse, asbeha). Osnovni i redni brojevi (računanje vremena). Komparacija pridjeva. Glagolska vremena (prezent, imperfekt, pluskvamperfekt, futur). Glagolska stanja (aktiv, pasiv). Glagolski načini (indikativ, konjuktiv, jusiv, imperativ, prohibitiv). Proširene vrste glagola.

Program vježbi

Vježbe vodi predmetni nastavnik ili asistent. One su praktična primjena prethodnih predavanja kroz konkretne gramatičke vježbe i dvosmjerne prijevode.

Provjera znanja

Provjera znanja se vrši polaganjem ispita koji se sastoji iz pismenog koji je eliminatoran i usmenog dijela ispita.

Literatura

  1. Hasanović, B., Softić, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske škole, Zenica, 1998.
  2. Begović, A.: Arapski jezik za srednje škole, Sarajevo, 1997.
  3. Božović, R.: Udžbenik arapskog jezika sa vježbankom i rječnikom, Sarajevo, 1984.
  4. Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika I, 1934.
  5. Ramić, J.: Arapski u četrdeset osam lekcija, Sarajevo, 1989.

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu