Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 15 Maj 2008 14:06

 Kiraet I

 

 

Semestar

Predavanja

Vježbe

ECTS krediti

I

3

2

6

 

Cilj ovog kursa je da studenti ovladaju osnovnim pravilima teoretskog i praktičnog učenja Kur’ani kerima i da se upoznaju sa metodologijom ove discipline, kako bi kao budući nastavnici islamske vjeronauke mogli prenositi stečeno znanje na učenike osnovnih i srednjih škola.

 

Program predavanja

ADABI UČAČA I UČENJA KUR’ANA

Čitanje i učenje Kur’ana; Zaboravljanje Kur’ana; Uzimanje abdesta radi učenja Kur’ana; Učenje na čistom mjestu; Sjedenje oborene glave, ponizan, okrenut prema Kibli, miran. Učenje sa posebnim pijetetom; Upotrebljavanje misvaka zbog čišćenja usta i poštivanja Kur’ana; “Et-te’avvuz” prije otpočinjanja kira’eta; Učenje Kur’ana i nijjet; “Tertil” kod učenja Kur’ana; Učenje sa dubokim razmišljanjem (et-tedebbur) i razumijevanjem (et-tefehhum); Ponavljanje ajeta; Plakanje prilikom učenja Kur’ana; Uljepšavanje glasa i ukrašavanje kira’eta; Krupno - gromoglasno učenje (“bit-tefhim”); Učenje naglas i u sebi; Učenje iz mushafa i učenje napamet; Pomaganje učaču kad ne zna nastaviti; Prekidanje učenja zbog razgovora sa nekim; Učenje Kur’ana stranim jezikom; Učenje “šazz” kira’etom; Učenje redoslijedom mushafa; Učenje na više harfova; Slušanje učenja Kur’ana bez razgovora i galame; Obavljanje sedžde; Odabrana vremena za učenje; Hatma ljeti i zimi; Tekbir poslije sure “Ed-Duha” do završetka Kur’ana; Dova nakon završetka hatme; Nakon završetka hatme započinjanje sa drugom hatmom; Ponavljanje sure “Ihlas” na kraju hatme; Uzimanje Kur’ana sredstvom zarade za život; Učenje Kur’ana mejjitu.

 

TEDŽVID (Sažetak tedžvidskih propisa):

Propisi “Isti’aze” i “Besmele”; Propisi harfa “nun” sa sukunom i tenvina; Propisi harfa “Mim” sa sukunom; “Nun” i “mim” u poziciji gemináta (tešdid); Asimilacija istih, srodnih i bliskih glasova; Odskočni, praskavi harfovi; Varijante izgovora harfa ra’; Varijante izgovora harfa “lam” u imenu “Allah”; Propisi harfa “lam sakin”; Išmam; Imala; Teshil; Dužina vokala (“Meddovi”); Vrste dužina; Stalna obavezujuća dužina - Meddun lazim; Kontaktna dužina - Meddus-sile (izgovor kratkog vokala zamjenice hu); Transformirana dužina - Meddul-bedel; Alternativna dužina - Meddul-‘ived; Poluvokalna dužina - Meddu lin; Dužina naglašavanja i razlike - Meddul-ferk; Sekta; Sedždetut-tilave; Znakovi stajanja.

 

Program vježbi

Vježbe su auditorne. Na vježbama se uvježbavaju predviđeni djelovi Kur’ana koje studenti trebaju naučiti gledajući i napamet. Prisustvo je obavezno i pravo na potpis imaju oni studenti koji su redovno pratili program predavanja i vježbi.

Provjera znanja

Provjera znanja vrši se polaganjem ispita. Ispit sadrži kolokvijalni i završni ispit. Kolokvijalni ispit podrazumijeva učenje napamet zadnje polovine 30. džuza Kur'ana. Završni ispit obuhvata: učenje predviđenog gradiva napamet, a to je kompletan 30. džuz, te prvih pet džuzova gledajući, tedžvid i teoretski dio. Učenje napamet je eliminatorni dio ispita.

Literatura

Obavezna:

  1. Kur'an
  2. Muharem Štulanović, Adabi (propisi) učača i učenja Kur’ana (Itkan, Sujuti)
  3. Munziri, Vrijednost učenja pojedinih sura i ajeta (Tergib ve terhib, Munziri)
  4. Tedžvid, Bihać, 2004.

 

Dodatna:

  1. Imam en-Nevevi, “Adabi učenja Kur'ana“, Sarajevo, 1997.
  2. Skripta Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu objavljena u „Zborniku radova“ Sarajevo, 1989.

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu