Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 15 Maj 2008 14:06

Tefsir I

  

Semestar

Predavanja

Vježbe

ECTS krediti

I

3

1

4

 

Cilj predmeta je upoznati studente sa osnovnim tefsirskim pojmovima i terminološkim instrumentarijem ove znanosti; uvesti ih u literaturu u ovoj značajnoj oblasti; dati im osnovne spoznaje vezane za Kur'an, njegovu objavu, formu, autentičnost, jezik, stil, čitanje, nadnaravnost, pretpostavke njegovog tumačenja, itd. Akcenat se daje na ehlu-sunnetske stavove, a mišljenja drugih, islamskih i neislamskih, provenijencija uzgred se spominju.

Kroz kurs će se predstaviti nastanak i razvoj tefsirske misli u islamu - od klasičnog do savremenog perioda; prezentirati glavne epohe tefsira, temeljne škole ove nauke, glavna tefsirska djela i njihove autore kao i duh vremena u kojem su živjeli.

Program predavanja

            Uvod: Značaj i potreba za tefsirom. Tefsir: Jezičko i terminološko značenje; Pretpostavke bavljenja tefsirom; Značenje i upotreba riječi "te'vil". Kur'an: Značaj i mjesto Kur'ana u islamu; Definicije (lingvistička, tefsirska, kur'anska, hadiska); Kur'an u očima orijentalista. Objava Kur'ana: Fenomen Objave; Dileme i prigovori onih koji negiraju Objavu; Načini objave Kur'ana; Postepenost objave Kur'ana; Prva i posljednja objava. Forma Kur'ana: Sure; Ajeti; Bismilla; Slovni počeci pojedinih sura. Historija Kur'ana: Institucija hifza; Pismeno bilježenje putem zvaničnih pisara Objave; Materijali na kojima je zapisivan Kur'an; Sakupljanje Kur'ana u jednu zbirku; Kodifikacija Mushafa; Proces usavršavanja kur'anskog pisma. Sedam harfova Kur'ana. Kiraeti: Nastanak kiraeta; Sedam / deset poznatih mutevatir kiraeta i njihovi osnivači; Šazz kiraeti; Kriterij za određivanje priznatih kiraeta; Kiraeti i tumačenje Kur'ana; Važnija kiraetska literatura. Povodi objave Kur'ana: Značaj poznavanja povoda objave; Više povoda – jedan ajet, jedan povod – više ajeta; Odnos teksta i povoda; Djela o povodima objave; Mogućnost korištenja povoda objave u odgojno-obrazovne svrhe. Pitanje derogacije u Kur'anu: Definicija; Način upoznavanja nasih i mensuh ajeta; Vrste i vidovi derogacije; Podjela Kur'ana na mekanske i medinske ajete i sure: Kriteriji; Formalne i sadržajne karakteristike; Mogućnost korištenja u pedagoške svrhe. Jezik i stil Kur'ana: Islamske i orijentalističke teorije o jeziku Kur'ana. Postoje li u Kur'anu "nearapske” riječi? Odlike kur'anskog stila. Neka vlastita imena u Kur'anu i Tefsiru. Nadnaravnost Kur'ana (i'džazu-l-Kur'an): Kur'anski izazovi (tehaddi); Aspekti kur'anske mudžize: povijesni, naučni, zakonodavni; Djela o i'džazu Kur'ana, glavni predstavnici i osnovne karakteristike. Tefsirska podjela ajeta: Muhkem i mutešabih; 'Amm i hass; Mudžmel i mubejjen; Mutlak i mukajjed; Pojašnjenje pojmova mentuk i mefhum. Prevođenje Kur'ana: Mogućnost prevoda Kur'ana sa gledišta šerijata; Prijevodi Kur'ana u svijetu; Prijevodi Kur'ana na bosanski jezik, historijat, karakteristike, poređenje. Metode tumačenja Kur'ana. Nastanak i razvoj tefsirske misli u islamu: Poslanikov, a.s., tefsir; njegov značaj, smisao i postavke; Ashabi i tabi'ini i njihov doprinos tumačenju Kur'ana; Tefsir u vremenu poslije tabi'ina i pojava pisanih tefsirskih zbirki; Ibn Džerir et-Taberi i Ibn Kesir ed-Dimeški – autentični predstavnici islamske tradicije; Savremena tefsirska misao, glavni pravci, predstavnici i karakteristike.

 

Provjera znanja:

Provjera znanja se vrši završnim ispitom, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita je eliminatoran.

Literatura

Osnovna:

  1. H. Mehmed Handžić: Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, Sarajevo, 1972.
  2. Dr. Enes Karić: Uvod u tefsirske znanosti, FIN, Sarajevo, 1997.
  3. Dr. Safet Halilović: Uvod u Tefsir, IPA, Zenica, 2004.

Dopunska:

  1. Mr. Ahmed Adilović: Velikani tefsirskih znanosti, Travnik, 2003.
  2. Mustafa Busuladžić: Muslimani u Evropi, Sarajevo, 1997.
  3. Maurice Bucaille: Biblija, Kur'an i nauka, Islamska zajednica BiH, Zenica, 1995.
 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu