Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 15 Maj 2008 14:06

Hadis I

 

 

Semestar

Predavanja

Vježbe

ECTS krediti

I

3

1

4

 

Cilj kursa je prezentiranje studentima historijskog pregleda Hadisa i hadiskih znanosti i upoznavanje sa temeljnom hadiskom terminologijom.

Studenti će u toku ovog semestra upoznati temelje hadiske znanosti koja im je neophodna u razumijevanju drugog izvora islamskog prava.

Program predavanja

            Stručni termini i nazivi. Hadis. Sunnet. Haber. Eser. Hadisi-kudsi. Sunnet-bid’at. Talib. Musnid. Muhaddis. Hafiz. Hudždže. Hakim. Emiru-l-mu’min fi-l-hadis. Metn. Sened. Isnad. Rivajet. Ravija. Hadis u odnosu na Kur’an. Hadis kao šerijatsko-pravni izvor. Hadis kao komentar Kur’ana. Hadis kao samostalan vjerski izvor. Pitanje derogacije hadisa Kur’anom i Kur’ana hadisom. Da li je hadis objavljen? Odnos prema hadisu. Odnos ashaba prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., za života. Odnos ashaba prema hadisu poslije smrti Muhammeda, s.a.v.s. Odnos tabi’ina i ostalih generacija spram hadisa. Ashabi. Definicija ashaba. Broj ashaba. Generacije ashaba. Posebne odlike i vrline sahaba. Ashabi koji najviše prenose hadis. Djela o ashabima. Tabi’ini i muhadremini. Generacije tabi’ina. Najučeniji i najpoznatiji tabi’ini. Doprinos četvorice velikih imama hadiskoj znanosti. Ebu Hanife. Malik. Šafija. Ahmed. Bilježenje i kodifikacija hadisa. Kontraverznost o pismenosti Arapa prije islama. Različiti stavovi Poslanika, s.a.v.s., u pogledu pisanja hadisa. Pisanje hadisa u vrijeme Vjerovjesnika, s.a.v.s. Pisanje hadisa poslije njegove smrti. Pisanje hadisa u vrijeme tabi’ina i kasnijih generacija. Period volonterskog rada na pisanju hadisa. Period zvaničnog rada na pisanju hadisa. Prve hadiske zbirke. Period klasifikacije hadisa. Oprečna mišljenja u pogledu kodifikacije hadisa. Najznačajnije hadiske zbirke. Sahih Buharije i Muslima. Sunen Ebu Davuda, Tirmizije, Nesaije i Ibn Madže. Musned Ahmedov i Muvetta’ Malikov. Autori hadiskih zbirki i djela. Buhari. Muslim. Ebu Davud. Tirmizi. Nesai. Ibn Madže. Ahmed. Malik. Nevevi. Ibn Salah. Zehebi. Ibn Kesir. Ibn Hadžer. Sujuti. Mustafa Pruščak. Mehmed Handžić. Vrste hadisa i njihova podjela. Sahih. Hasen. Daif. Merfu’. Mevkuf. Maktu’. Mutevatir. Mešhur. Aziz. Garib. Muttesil. Musned. Mu’an’an. Mu’ennen. Ali. Nazil. Munkati’. Mursel. Mu’dal, Mu’allek. Mudelles. Mudredž. Mu’allel. Maklub. Šaz. Munker. Metruk. Apokrifni hadis. Pojava apokrifnih hadisa. Uzroci koji su doveli do njihove pojave i kategorije onih koji su ih poturali. Napori učenjaka da ih identificiraju. Zbirke apokrifnih hadisa. Metode pronalaženja hadisa. Znanost koja se bavi metodom pronalaženja hadisa. Nastanak i razvoj i najznačajnija djela iz ove oblasti. Pronalaženje hadisa na osnovu imena ashaba. Pronalaženja hadisa na osnovu prve riječi. Pronalaženje hadisa na osnovu bilo koje riječi. Pronalaženje hadisa na osnovu smisla. Pronalaženje hadisa na osnovu sumnje u stepen. Najznačajnije hadiske discipline. Tehammulu-l-hadisi ve edauhu. Tarihu-r-ruvvati. El-Džerhu ve-t-ta’dil. Muhtelifu-l-hadis. Garibu-l-hadis. Nasihu-l-hadisi ve mensuhuh. Ilelu-l-hadis. Hadis u rascjepu stavova. Hadis i šije. Hadis i haridžije. Hadis i mu’tezilije. Odnos orijentalista spram hadisa.

Provjera znanja

Provjera znanja se vrši završnim ispitom, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita je eliminatoran.

Literatura

Osnovna:

  1. H. Mehmed Handžić: Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, GHM, Sarajevo, 1972.
  2. Dr. Omer Nakičević: Uvod u hadiske znanosti, FIN, Sarajevo, 1989.
  3. Dr. Šefik Kurdić: Velikani hadiskih znanosti, IPA, Zenica, 2003.
  4. Mahmud Karalić: tekstovi objavljeni u časopisu “Islamska misao”, 1982-83.

Dopunska:

  1. Dr. Jusuf el-Karadavi: Razumijevanje Sunneta, Bemust, Sarajevo, 2001.

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu