Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 15 Maj 2008 14:06

Bosanski jezik I

 

 

Semestar

Predavanja

Vježbe

ECTS krediti

I

3

2

5

Cilj i zadaci:

-        razvijanje svijesti o značaju i ulozi jezika kao nastavnog jezika kao nastavnog jezika i nastavnog predmeta;

-        razvijanje jezičkog osjećaja, gramatičkog mišljenja i sposobnosti doživljavanja i razumijevanja jezičkih i književnoumjetničkih djela;

-        razvijanje sposobnosti govornog i pisanog izražavanja i komuniciranja;

-        razvijanje smisla za samostalnu interpretaciju književnih tekstova;

-        upoznavanje i razumijevanje stručnih pojmova i sadržaja.

Program predavanja

            Veliko i malo slovo: Vlastita imena. Prva riječ u nazivu. Prva riječ u rečenici. Riječi iz poštovanja. Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi: Imenice, pridjevi, brojevi, glagoli, prilozi, prijedlozi, veznici i riječice. Znaci interpunkcije: tačka, upitnik, uzvičnik, tačka zarez, zarez, zarez unutar rečenice, zarez između jednostavnih rečenica unutar složene rečenice, zarez u zavisnosloženoj rečenici i nezavisnosloženoj rečenici. Dvotačka. Crta (kosa crta, crtica). Navodnici. Polunavodnici. Zagrada. Apostrof. Zvjezdica. Skraćenice: Obične i složene skraćenice. Glasovi i glasovni skupovi: Glasovi č i ć. Glasovi dž i đ. Glasovi h i j. Pravila ijekavskog izgovora: kraćenje dugog sloga. Duljenje kratkog sloga. Alternacije suglasnika: Promjene i u o. Jednačenje po zvučnosti. Jednačenje po mjestu tvorbe. Gubljenje suglasnika. Pisanje riječi stranog porijekla.

Program vježbi

Na vježbama se rade nastavne oblasti koje su obrađene na predavanjima.

Poslije odslušanih vježbi i urađenog programa za provjeravanje grafijske korektnosti, student polaže kolokvijalni ispit.

Provjera znanja

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita se polaže u obliku pravopisnog testa, a na usmenom dijelu, pored programskih sadržaja, provjerava se znanje iz prozodije. Pismeni ispit je eliminatoran.

Literatura

Osnovna:

  1. Senahid Halilović, Pravopis bosanskoga jezika, Sarajevo, 1996.
  2. Dr. Sv. Marković, M. Ajanović, dr. Z. Diklić: Pravopisni priručnik, Sarajevo, 1989.
  3. Prof. dr. Dževad Jahić, mr. Hazema Ništović: Bosanski jezik (školski rječnik kulture izražavanja).

 

Dodatna:

  1. Prof. dr. Dževad Jahić: Školski rječnik bosanskog jezika
  2. Alija Isaković: Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku, Svjetlost, Sarajevo, 1992. i Rječnik bosanskog jezika, Sarajevo.

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu