Novi odsjek na IPF-u

 

ŠTA NUDI NOVI ODSJEK SOCIJALNE PEDAGOGIJE I DUHOVNE SKRBI?

ipf11.jpgDodiplomski studij Socijalne pedagogije i duhovne skrbi u trajanju od 4 godine omogućit će Vam stjecanje zvanja Bakalaureat/Bachelor - socijalne pedagogije i duhovne skrbi. Realna je pretpostavka da će se budući kadrovi socijalnih pedagoga i duhovne skrbi zapošljavati širom Bosne i Hercegovine i šire jer je Standardna klasifikacija zanimanja usklađena sa međunarodnom (ISCO-88) klasifikacijom.
Konstrukcija ovakvog studijskog odsjeka intenzivira integriranost programskog sadržaja čije referentne znanosti su iz domena teologije, pedagogije, psihologije, defektologije, socijalnog rada, medicine i penologije. Studij će osposobljavati stručnjake za primarnu prevenciju, dijagnosticiranje, ranu intervenciju i tretman devijantnih oblika ponašanja kod djece, mladih i odraslih osoba.
Naobrazba budućih stručnjaka Socijalnih pedagoga i duhovne srkrbi je usmjerena na praktičan rad u savjetovalištima, odgojno-obrazovnim instutucijama, domovima za stara lica, centrima za socijalni rad, bolnicama, centrima za mentalno zdravlje, odgojnim domovima za djecu i mlade, odgojno-kaznenim zavodima, zavodima za borbu protiv ovisnosti, SOS skloništa / sigurnih kuća, istraživačkim centrima i drugim institucijama. Ovi stručnjaci se sve više afirmišu u radu nevladinih organizacija i humanitarnih udruženja.
Novi studijski odsjek po svojoj koncepciji usporediv je s više studijskih programa uglednih domaćih i međunarodnih učilišta. Nudi savremeno obrazovanje usklađeno sa zahtjevima vremena, bolonjskim pricipima, kreativno i sadržajno studentsko življenje u ambijentu funkcionalnog objekta, prijatnog okruženja lijepog grada Bihaća.

Uvjeti za upis

Pravo učešća na Konkurs za upis na I godinu studija imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Prijemni ispit

Prijemni ispit, obavit će se prema rasporedu i vremenu koje će utvrditi visokoškolska ustanova i oglasiti na svojoj oglasnoj ploči uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja. Izbor kandidata vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

1. Rezultata testa opšteg znanja

2. Rezultata individulanog razgovara

3. Opšteg uspjeha u srednjem obrazovanju - sva četiri razreda

Na osnovu pomenutih mjerila sačinjava se rang lista prema ukupnom broju bodova svakog kandidata pojedinačno.

Dokumenti potrebni za prijem

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

-zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše i način studiranja;
-originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH;
-originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uvjerenje o državljanstvu;
-ljekarsko uvjerenje;

Važni datumi

Konkurs za upis studenata na I godinu studija se objavljuje u dnevnim novinama (Oslobođenje, Dnevni avaz, Krajina i Preporod) u drugoj polovini mjeseca juna.

Broj mjesta za upis

- 30 redovnih
- 30 vanrednih studenata

ipf02.jpgInternatski smještaj

IPF pruža usluge smještaja i ishrane studenata u internatu.

Informacije za strane studente

Uvjeti za upis stranih studenata su jedinstveni kao i uvjeti za upis studenata državljana BiH. Troškovi studiranja će biti definirani cijenom po jednoj školskoj godini. Pošto se nastava na visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Bihaću odvija na bosanskom/ srpskom/ hrvatskom jeziku, strani studenti moraju vrlo dobro poznavati jedan od ovih jezika.

Želimo Vam uspjeh i dobrodošlicu na fakultet!

default_thumb.gif