Konkurs za upis studenata - II rok Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 01 Septembar 2014 12:23

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

Na osnovu člana 149. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a u skladu s odlukom Upravnog odbora Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću broj 03-559-56-5/14 od 03. juna 2014. godine objavljuje

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

DRUGI UPISNI ROK

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

STUDIJ-ODSJEK

Redovni studij

Samofinansirajući

studij

Vanredni studij

1

Islamska vjeronauka

0

0

14

2

Socijalna pedagogija i duhovna skrb

0

0

9

 

Za upis na VANREDAN studij mogu konkurisati kandidati oba spola, svršenici medresa i drugih četvorogodišnjih srednjih škola.

Na formiranje bodovne liste za prijem kandidata utječe opći uspjeh u srednjoj školi.

Uz prijavu za upis, koja se nalazi na web stranici Fakulteta (sa naznakom studijskog odsjeka) priložiti:

-  diplomu o završenoj srednjoj školi (original),

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu (original),

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i

- dokaz o izvršenoj uplati u iznosu 20,00 KM na ime obrade dokumenata  na račun br. 3380002210005877, svrha doznake: obrada dokumenata, primalac/primatelj: budžet USK-a, Islamski pedagoški fakultet, vrsta prihoda: 722611, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007.

 

Prijave na konkurs  predaju se od 01. do 10. SEPTEMBRA, neposredno ili putem pošte na adresu: Sekretarijat Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Žegarska aleja bb 77000 Bihać.

Rezultati s listom primljenih kandidata biće objavljeni 11. septembra 2014. godine, a upis primljenih kandidata vršiće se od 12. pa do kraja septembra 2014.

Detaljne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi,  ili putem tel. ++387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

 

Sekretarijat Fakulteta


 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu