Konkurs za upis na master studij

 

Na osnovu člana 149. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a u skladu s odlukom Upravnog odbora Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću broj 03-559-56-5/14 od 03. juna 2014. godine objavljuje

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA PREMA BOLONJSKOM MODELU NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU
U AKADEMSKOJ 2014/2015.GODINI
(Magistarski-master studij)

I

U akademskoj 2014/2015.  godini Islamski pedagoški fakultet u Bihaću organizirat će drugi ciklus studija prema Bolonjskom modelu na koji će upisati 25 studenata.

II

Studij II ciklusa (magistarski-master studij) traje dvije godine, odnosno četiri semestra.

Na studij II ciklusa mogu se upisati kandidati koji su završili studij Islamske vjeronauke i Religijske pedagogije na islamskim pedagoškim fakultetima u Bihaću i Zenici, odnosno na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, te kandidati koji su završili studij I ciklusa drugih humanističkih i društvenih struka, uz polaganje dodatnih ispita iz predmeta studija I ciklusa islamske vjeronauke, koje će odrediti Vijeće za studij II ciklusa

III

Uvjeti za upis:

-          završen prethodni studij s prosjekom ocjena 8

-          znanje jednog od službenih jezika Bosne i Hercegovine i poznavanje jednog od stranih jezika u stepenu korištenja strane literature

-          ovladanost služenja računarom i sposobnost elektronskog komuniciranja.

IV

Kandidati uz prijavu na Konkurs prilažu slijedeće dokumente:

-          Biografiju (CV)

-          Originalnu diplomu ili uvjerenje o završenom fakultetu

-          Uvjerenje ocjena dobivenih u toku studija

-          Izvod iz matične knjige rođenih

-          uvjerenje o državljanstvu

-          potvrdu o poznavanju stranog jezika ili izvod ocjena iz predmeta stranih jezika položenih na prethodnom studiju

-          preporuku dva nastavnika iz užeg područja studija II ciklusa koji mogu dati pozitivnu ocjenu o sposobnosti kandidata za nastavak studija koji ima prosjek ocjena ispod 8 i

-          izjavu o snošenju troškova magistarskog-master studija.

V

Prijave kandidata s potrebnom dokumentacijom podnose se po Odluci Senata UNBI, lično u Studentskoj službi ili putem pošte Sekretarijatu Fakulteta, Žegarska aleja bb, 77000 Bihać zaključno s 15. septembrom 2014. godine.

VI

Prijave podnijete mimo propisanog roka  ili nepotpune prijave neće se razmatrati. Ukoliko bude veći broj prijavljenih kandidata, prednost će imati kandidati sa većom prosječnom ocjenom iz prethodnog studija. Rang listu primljenih kandidata  Fakultet će objaviti na oglasnoj ploči i na web stranici tri dana nakon zatvaranja Konkursa. Na objavljenu rang listu  kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta tri dana nakon njenog objavljivanja, a NNV će u roku od tri dana obavjestiti kandidate o eventualnim prigovorima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 037 220162.

Sekretarijat Fakulteta

 

 

Broj: 03-268-27-8/14

Datum: 13.03.2014.

 

Nastavno-naučno vijeće Islamskog Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću na svojoj 79. redovnoj sjednici održanoj 13.03.2014. godine, a na osnovu člana 156. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, donijelo je

ODLUKU

o cijeni koštanja semstra i odbrane završnog/magistarskog rada na II ciklusu studija

I

Cijene koštanja semestra II ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću iznosi po jednom semestru 900,00 KM, dok cijena koštanja odbrane završnog/magistarskog rada iznosi 1.200,00 KM.

II

Naknada za rad Komisije završnog/magistarskog rada se određuje u bruto iznosu:

  1. Mentor                       550,00 KM
  2. Član komisije             300,00 KM
  3. Zapisničar                     50,00 KM

III

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik NNV: Prof. dr. Muharem Štulanović