Početak nastave

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO - SANSKI KANTON

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

 

Na osnovu člana 61. i člana 135. stav (3) Statuta Univerziteta u Bihaću, Senat Univerziteta u Bihaću na svojoj pedesetpetoj redovnoj sjednici održanoj 11.09.2014. godine donio je slijedeću

 

O D L U K U

o početku i trajanju akademske 2014/2015. godine sa

kalendarom aktivnosti organizacije i realizacije studijskih programa

na Univerzitetu u Bihaću

 

Na osnovu gore navedene Odluke Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta obavještava sve studente (oba smjera i sve godine) i nastavno osoblje da će nastava početi u srijedu 08.10.2014. godine u 08.00 sati

 

Svečani zajednički sastanak studenata i profesora održat će se u 10.00 sati u amfiteatru IPF.

 

Dekan:

prof.dr. Muharem Štulanović