DOKTORIRAO MR. HAJRUDIN HODŽIĆ

Na filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pred komisijom u sastavu dr. Snežana Petrović, predsjednik, prof. dr. Anđelka Mitrović, mentor i doc. dr. Vojislav Stanimirović, član, doktorant Hajrudin Hodžić je 26.11.2014. uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Arapska vjersko-pravna terminologija u islamu“. Pored kandidata i komisije, odbrani su prisustvovali i bihaćki muftija Hasan ef. Makić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Fuad Sedić i prodekan za nastavu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću dr. Izet Terzić, nekoliko profesora sa katedre za arapski jezik i brojni prijatelji doktoranta Hodžića kao i njegovi čestiti roditelji.

komisija

Odbrana_Hajrudin_08.jpg

Predsjednica komisije je izrazila zadovoljstvo što prisustvuje odbrani jedne izuzetno kvalitetno napisane doktorske teze, te se zahvalila kandidatu koji je privukao izuzetno respektabilan auditorij da prisustvuje odbrani ove disertacije. Mentorica prof. dr. Anđelka Mitrović je pročitala izvještaj komisije koji je obilovao brojnim priznanjima kandidatu za izuzetno kvalitetan i hrabar poduhvat, jer se radi o prvom radu takve vrste na govornom području bivše Jugoslavije. „Način obrade građe i predstavljanje rezultata istraživanja vrlo složene problematike disertacije potvrđuje značaj i aktualnost odabrane teme za više naučnih disciplina, kao i sposobnost kandidata za naučno-istraživački rad, uočavanje bitnih naučnih problema i formulisanje zaključaka. U tom smislu ona predstavlja samostalan i originalan naučni doprinos prvenstveno lingvističkoj arabistici i različitim granama islamske pravne nauke“ – stoji, između ostalog, u izvještaju kojeg je pred prisutnim pročitala prof. Mitrović. 

U komentarima i unakrsnom ispitivanju, član komisije i ekspert za uporednu pravnu tradiciju i šerijatsko pravo doc. dr. Vojislav Stanimirović, čestitajući kandidatu na posebnom doprinosu pravnom nauci, između ostalog, je izjavio: „Posebno sam pozitivno iznenađen sa visokim nivoom znanja kojim se služi kandidat u pravnoj i jezičkoj nauci. Ovakvu disertaciju ne može napisati neko ko apsolutno ne vlada kako pravnom tako i jezičkim naukama. Potpuno sam fasciniran ovim koleginim radom i njegovim ekspozeom kojeg je iznio uz najtopliju preporuku i molbu da ovaj rad bude i štampan.“

Odbrana_Hajrudin_04.jpg

Iz biografije dr. Hajrudina Hodžića

Hajrudin Hodžić je rođen 1977. godine u Tuzli. Fakultet šerijatskog prava je završio na šerijatskom fakulteta univerziteta u Damasku. Magistarsku tezu pod naslovom Uzroci pravničkih razilaženja u islamu i njihove refleksije, s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu je odbranio na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta u Novom Pazaru. Od 2004. radi kao asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću na predmetima arapski jezik, Kiraet i Sira. On je stalni sudski tumač za arapski jezik i auditor halal kvalitete pri Agenciji za halal kvalitetu Islamske zajednice u BiH.

Odbrana_Hajrudin_09.jpg

Autor je knjige Zašto su se islamski pravnici razilazili. Samostalno je sa arapskog na bosanski jezik preveo djela: Radosne vijesti o trijumfu islama od dr. Jusufa Karadavija, Imam Gazali između simpatizera i kritičara od dr. Jusufa el-Karadavija, Shvatanje korijena života dr. Muhammeda Seida el-Butija.

Učestvovao je u prevođenju više od deset različitih djela sa arapskog na bosanski jezik, a to su: Potiranje mezheba od dr. Muhammeda Seida Ramadana Butija, Aiša, majka pravovjernih dr. Muhammeda S.R. Butija, Značaj vremena u životu muslimana dr. Jusufa el-Karadavija, Fenomeni islamske civilizacije dr. Mustafe Siba'ija, Fetve od Šejhul-islama Ibn Tejmijje, Razumijevanje života Muhammeda, a.s. od dr. Muhammeda Ramadana Butija, Poslanikova, s.a.v.s., praksa u dovi i zikru Muhammeda el-Gazalija, Četiri fikhska velikana od Muhammeda Ali Kutba, Islam i mladi od dr. Muhammeda ez-Zuhajlija, Hadiska enciklopedija i dr.

Objavio je na desetine stručnih radova u zbornicima radova i drugoj stručnim časopisima. Član je kolegija za Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Dobitnik je priznanje Islamskog pedagoškog fakulteta i RTV Unsko-sanskog kantona za uspješnu koordinaciju u realizaciji emisije „Svijet islama“ kojeg RTV USK-a uspješno realizuje sa RTV USK. Isto tako, dobitnik je priznanja Univerziteta u Bihaću za istaknut doprinos na polju nauke od posebnog značaja za razvoj Univerziteta u Bihaću

HajrudinPredsjednik je nevladine organizacije udruženje „Život“ Bihać, koje već 8 godina aktivno djeluje u promicanju univerzalnih vrijednosti i islamskih ideala kroz različite aktivnosti. Član je Koordinacije bošnjačkih nevladinih organizacija u BiH ispred nevladinih organizacija iz Krajine i izuzetno aktivan član nastavno-naučnog vijeća njegove matične ustanove u kojoj je zasnovao svoj radni odnos, kroz razne aktivnosti kojima koordinara i veoma pozitivno afirmira Islamski pedagoški fakultet i vrijednosti koje promiče ova institucija.

Oženjen je vrijednom hanumom dr. Zuhal i otac je troje djece: Faruka, Musaba i Asje.

N.H.