Javna odbrana magistarskog rada

 

Na osnovu člana 32. stav 1 i 2 Pravilnika o drugom ciklusu na  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Bihaću zakazana je

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Beganović Safet branit će magistarski rad na temu „Faktori koji utiču na intrinzičnu i ekstrinzičnu motivaciju učenika u mektepskoj nastavi" pred komisijom:

 

  1. Dr. sc. Sulejman Topoljak red. prof., predsjednik,
  2. Dr. sc. Nusreta Kepeš docent, mentor,
  3. Dr. sc. Osman Ramić red. prof., član i
  • zapisničar Hamdija Nesimović sekretar Fakulteta.

 

Javna odbrana će se održati 30. aprila 2015. godine, utorak 14,00 sati u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati  magistarski rad  u prostorijama biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

Dekan: prof. dr. Fuad Sedić