Javna odbrana magistarskog rada

 

 

Na osnovu člana 32. stav 1 i 2 Pravilnika o drugom ciklusu na  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Bihaću zakazana je

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

 

Kovačević Nisfet branit će magistarski rad na temu „Utjecaj obrazovnog nivoa roditelja na uspjeh djece" pred komisijom:

 

1.  Dr. sc. Izet Terzić vanr. prof., predsjednik,

2. Dr. sc. Refik Ćatić red. prof., mentor,

3. Dr. sc. Nusreta Kepeš docent, član i

-zapisničar Hamdija Nesimović sekretar Fakulteta.

 

Javna odbrana će se održati 26. maja 2015. godine, utorak 14,00 sati u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

 

Zainteresirani mogu pogledati  magistarski rad  u prostorijama biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Dekan: Prof. dr. Fuad Sedić