Konkurs za upis na Master studij Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 14 Septembar 2015 14:37

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA PREMA BOLONJSKOM MODELU NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU
U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI
(Magistarski-master studij)

I

U akademskoj 2015/2016.  godini Islamski pedagoški fakultet u Bihaću organizirat će drugi ciklus studija prema Bolonjskom modelu (3+2+3) na koji će upisati 25 studenata.

II

Studij II ciklusa (magistarski-master studij) traje dvije godine, odnosno četiri semestra.

Na studij II ciklusa mogu se upisati kandidati koji su završili studij Islamske vjeronauke ili Religijske pedagogije na islamskim fakultetima, te kandidati koji su završili studij I ciklusa drugih humanističkih i društvenih struka, uz polaganje dodatnih ispita iz predmeta studija I ciklusa islamske vjeronauke, koje će odrediti Vijeće za studij II ciklusa.

III

Uvjeti za upis:

-          završen prethodni studij,

-          znanje jednog od službenih jezika Bosne i Hercegovine,

-          ovladanost služenja računarom i sposobnost elektronskog komuniciranja.

IV

Kandidati uz prijavu na Konkurs prilažu slijedeće dokumente:

-          Biografiju (CV)

-          Originalnu diplomu ili uvjerenje o završenom fakultetu

-          Uvjerenje ocjena dobivenih u toku studija

-          Izvod iz matične knjige rođenih

-          uvjerenje o državljanstvu

-          izjavu o snošenju troškova magistarskog-master studija i

-          dokaz o izvršenoj uplati u iznosu 20,00 KM na ime obrade dokumenata  na račun br. 3380002210005877, svrha doznake: obrada dokumenata, primalac/primatelj: Budžet USK-a, Islamski pedagoški fakultet, vrsta prihoda: 722611, općina: 003, budžetska organizacija:1805007.

 

V

Prijave kandidata s potrebnom dokumentacijom podnose se lično ili putem pošte Sekretarijatu Fakulteta, Žegarska aleja 14, 77000 Bihać zaključno s 30. septembrom 2015. godine.

Za upis nove generacije II ciklusa neophodna je kvota od najmanje 20 primljenih studenata, a upis bi se obavio od 05. do 09. oktobra 2015.

VI

Prijave podnijete mimo propisanog roka  ili nepotpune prijave neće se razmatrati. Ukoliko bude veći broj prijavljenih kandidata, prednost će imati kandidati sa većom prosječnom ocjenom iz prethodnog studija. Rang listu primljenih kandidata  Fakultet će objaviti na oglasnoj ploči i na web stranici 24 sata nakon zatvaranja Konkursa. Na objavljenu rang listu  kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta 24 sata nakon njenog objavljivanja, a NNV će u roku od 24 sata obavjestiti kandidate o eventualnim prigovorima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 037 228 161 ili 037 220162.

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu