Konkurs za nastavnike i saradnike Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Autor Administrator   
Četvrtak, 17 Septembar 2015 12:58

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Na osnovu člana 149. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i odluke Upravnog odbora, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje ponovni

KONKURS/NATJEČAJ

za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2015/2016. godini

Broj

Naziv predmeta

Nastavnik

Saradnik

1.

Tefsirske teme, Kur'anska antropologija

1 izvršilac

1 izvršilac

2.

Uvod u učenje Kur'ana, Učenje Kur'ana

 

1 izvršilac

3.

Sira, Osnovi hadisa, Hadiski tekstovi, Hadiske teme, Metode poslaničkog odgoja, Životopisi poslanika

1 izvršilac

1 izvršilac

4.

Učenje judaizma i kršćanstva, Kultura religija

1 izvršilac

 

5.

Šerijatsko porodično pravo, Porodično pravo

1 izvršilac

1 izvršilac

6.

Evropa i islam

1 izvršilac

1 izvršilac

7.

Ljudska prava i slobode u islamu

1 izvršilac

1 izvršilac

8.

Sistem zaštite i prevencije u islamu, Socijalni sistem u islamu

1 izvršilac

1 izvršilac

9.

Metodika duhovnog odgoja

1 izvršilac

1 izvršilac

10.

Sociologija religije

1 izvršilac

 

11.

Religijska etika

1 izvršilac

1 izvršilac

12.

Tehnika pisanja naučnoga rada

1 izvršilac

 

13.

Psihološka grupa predmeta

1 izvršilac

1 izvršilac

14.

Uvod u arapski jezik, Uvod u sintaksu arapskog jezika, Arapski jezik kroz praksu

1 izvršilac

1 izvršilac

15.

Engleski jezik

1 izvršilac

 

16.

Informatika, Informatika i obrazovana tehnologija

1 izvršilac

1 izvršilac

17.

Metodika srednjoškolske vjeronauke, Metodologija istraživanja u islamskoj vjeronauci

1 izvršilac

1 izvršilac

18.

Predškolska pedagogija  sa metodikom ranog odgoja, Zdravstvena pedagogija, Socijalna pedagogija, Metodologija istraživanja u socijalnoj pedagogiji, Specijalna pedagogija, Inkluzija, Dokimologija

1 izvršilac

1 izvršilac

19.

Socijalni rad u ustanovama i socijalni menadžment, Rad sa pojedincom u grupi, Socijalna i duhovna skrb ciljanih grupa

1 izvršilac

1 izvršilac

20.

Zdravstvena njega i zaštita zdravlja, Uvod u anatomiju  i fiziologiju čovjeka, Socijalna medicina

1 izvršilac

1 izvršilac

21.

Socijalna ekologija

1 izvršilac

1 izvršilac

22.

Osnove psihoterapijskog i savjetodavnog  rada

1 izvršilac

 

23.

Kineziologija

1 izvršilac

1 izvršilac

24.

Tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju

1 izvršilac

1 izvršilac

25.

Religija i zdravlje

1 izvršilac

1 izvršilac

 

Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti:

- Prijavu na Konkurs;

- Diplome: doktorsku, magistarsku i dodiplomsku - ovjerenu kopiju;

- Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a ovjerenu/e kopiju/e;

- Biografija;

- Bibliografija;

- Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci), ovjerenu kopiju;

- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci), ovjerenu kopiju;

- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (od Suda - ne starije od 3 mjeseca) ), ovjerenu kopiju;

- Uvjerenje o prosjeku ocjena I i II ciklusa studija.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju (Sl.Glasnik USK», broj 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću (www.unbi.ba) i Pravilima IPF, član 124. stav 4. (www.ipf.unbi.ba).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću (sa naznakom za „PRIJAVA NA KONKURS"

Žegarska aleja br. 14, 77 000 Bihać

Kontakt telefon broj: 037/220-162.

Konkursni materijali se neće vraćati kandidatima.


 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu