Konkurs za prijem u radni odnos

 

Na osnovu člana 163. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Člana 5. i 6. Pravilnika o radu, a u skladu sa Zaključkom br. 03-667-O-2/2017 od 22.11.2017. godine, kojeg je donio Upravni odbor, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1.     Saradnik u naučno-nastavnom zvanju asistenta/višeg asistenta za granu (uža naučna oblast) PEDAGOGIJA                 1 izvršilac na određeno vrijeme

2.     Saradnik u naučno-nastavnom zvanju višeg asistenta za granu (uža naučna oblast) OPĆA PSIHOLOGIJA                     1 izvršilac na određeno vrijeme

3.     Docent za granu (uža naučna oblast) KUR'ANSKE NAUKE i HADISKE NAUKE                                                                1 izvršilac na određeno vrijeme

 

Potrebna dokumentacija:

1. Prijavu na Konkurs

2. Biografiju

3. Bibliografiju

4. Izvod iz matične knjige rođenih-original (ne starije od 6 mjeseci)

5. Uvjerenje o državljanstvu - original (ne stariji od 6 mjeseci)

6. Diplome: doktorsku, magistarsku i diplomu VII stepena/240 ECTS bodova-original ili ovjerena kopija

7. Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu-original ili ovjerena kopija

8. Uvjerenje o položenim ispitima na I i II ciklusu studija sa prosjekom ocjena-original ili ovjerena kopija

8. Odluku  o izboru u odgovarajuće  naučno-nastavno zvanje-original ili ovjerena kopija

9. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak-original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca)

10. Kandidat koji bude izabran prije potpisivanja Ugovora o radu dostavlja ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na koje je izabran u skladu sa odredbama Zakona o radu.

 

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnikom o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća ni nakon sprovedene konkursne procedure.

 

Napomena: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću zadržava pravo izmjene i  poništenja dijelova konkursa.

 

Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS'', na adresu:

Islamski pedagoški fakultet

Ul. Žegarska aleja br. 14, 77000 Bihać