Treća naučna konferencija

U organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, 12. maja 2018. godine održana 3. naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom ''Izazovi i perspektive pomagačkih profesija''.

U organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva nauke, kulture i sporta i Uprave za nauku i obrazovanje Islamske zajednice u BiH, u Bihaću je 12. maja 2018. godine održana 3. naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom ''Izazovi i perspektive pomagačkih profesija''.

 

Naučni odbor Konferencije činili su:

-red. prof. dr. Fuad Sedić, predsjednk Naučnog odbora

-vanr. prof. dr. Nusreta Kepeš

-red. prof. dr. Hariz Šarić

-vanr. prof. dr. Muharem Adilović

-prof. dr. Izet Pehlić

-red. prof. dr. Nusret Isanović

-vanr. prof. dr. Aziz Hasanović

-red. prof. dr. Nedžad Grabus

-vanr. prof.  dr. Elvira Islamović

-red. prof. dr. Sulejman Kendić

-red. prof. dr. Nevzet Veladžić

-red. prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić

-prof. dr. Emin Mesić

-prof. dr. Muhamed Omerović

-red. pof. dr. Refik Ćatić

-red. prof. dr. Mirsad Veladžić

-vanr. prof. dr. Aladin Husić

-mr. Ermin ef. Vučkić

-akademik prof. dr. Mujo Demirović

-dr. sc. Nedim Čirić

-mr. sc. Dževdet Šošić

 

Organizacioni odbor Konferencije činili su:

-red. prof. dr. Fuad Sedić, predsjednk organizacionog odbora

-red. prof. dr. Muharem Štulanović

-red. prof. dr. Sulejman Topoljak

-vanr. prof. dr. Izet Terzić

-vanr. prof. dr. Nusreta Kepeš

-doc. dr. Hajrudin Hodžić

-vanr. prof. dr. Fehim Rošić

-dr. sc. Vildana Aziraj-Smajić

-doc. dr. Sena Družić

-dr. sc. Nedim Čirić

-ass. Smaila Balić

-vanr. prof. dr. Osman Ramić

-mr. sc. Jasmina Tevšić

-mr. sc. Dijana Sulejmanović

-doc. dr. Hakija Kanurić

-doc. dr. Rifet Šahinović

-doc. dr. Hamid Indžić

-ass. Anita Ramulić

-tehnička podrška Muamer Sedić i sekretar IPF Hamdija Nesimović

 

Na konfereciji su učešća uzeli sljedeći učesnici:

- Socijalni faktori vršnjačkog nasilja na području srednjobosanskog kantona (prof. dr. Hariz Šarić i mr. sc. Amir Delić; Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli)

- Domske aktivnosti u kontekstu pedagogije slobodnog vremena (prof. dr. Anita Zovko i MA Jelena Vukobratović; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet – Odsjek za pedagogiju)

- Izazovi saradnje školskog pedagoga i socijalnog radnika (MA Edina Nikšić Rebihić i MA Anida Dudić; Filozofski fakultet u Sarajevu i Fakultet političkih nauka UNSA)

- Stavovi nastavnika na roditeljsku saradnju sa školama u višim razredima OŠ na području Općine Cazin (MA Almira Begić i MA Aida Kasumović; JU „Gimnazija“ Cazin)

- Socijalnopedagoška analiza kvaliteta školskog života kod srednjoškolaca (prof. dr. Izet Pehlić i MA Emina Babić; Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici)

- Primarna socijalna mreža kao zaštitni faktor u prevenciji poremećaja u ponašanju (MA Samra Mahmutović i MA Vesna Huremović; Univerzitetski klinički centar Tuzla)

- Inkluzija djece sa psihofizičkim smetnjama u razvoju u srednjoškolsko obrazovanje ( MA Samra Mahmutović i MA Vesna Huremović; Univerzitetski klinički centar Tuzla)

- Konformizam je u očima posmatrača: fenomen konformizma u individualističkim društvima (mr. sc. Dijana Sulejmanović; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću)

- Preferencije veličine ličnog prostora kod osoba s psihičkim poremećajima (bachelor socijalne pedagogije i duhovne skrbi Safija Perviz i doc. dr. Vildana Aziraj-Smajić; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću)

- Interes srednjoškolaca s područja USK-a za nastavak školovanja (prof. dr. Osman Ramić; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću)

- Podrška inkluzivnom obrazovanju izradom didaktičkih igračaka i materijala (doc. dr. Safet Velić i Zulfo Ahmetović)

- Rano intervencijski rad i primjena interaktivnih metoda u inkluzivnoj nastavi (prof. dr. Nusreta Kepeš; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću)

- Uticaj dugotrajnih hospitalizacija na djecu i adolescente (MA Adela Jahić i MA Meliha Bijedić; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli)

- Poruke izražene riječima i drugim sredstvima u govoru Poslanika (prof. dr. Fuad Sedić i doc. dr. Hatidže Burnić; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću)

- Neki aspekti duhovne terapije ili islamskog egzorcizma (prof. dr. Muharem Štulanović; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću)

- Odgoj i manipulacija djecom u medijima (prof. dr. Elvira Islamović; Pedagoški fakultet u Bihaću)

- Zloupotreba medija (Emina Pehlić, prof. islamske vjeronauke; JU „RTV CAZIN“ i OŠ „Cazin I“)

- Uloga socijalnog radnika u radu sa grupa pod rizikom (doc. dr. Sena Družić; Ministarstvo za socijalnu politiku i zaštitu)

- Emocionalna kompetentnost u nastavničkoj profesiji (prof. dr. Fehim Rošić; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću)

- Važnost psihologa i psihoterapeuta u radu sa roditeljima djece oboljelih od dijabetesa (dipl. psiholog Samira Selesković; JZU UKC, Tuzla Zavod za psihološku i socijalnu zaštitu)

 

Nakon svake od sesija uslijedila je diskusija, u kojoj su učešće uzimali prisutni izlagači i gosti.

Nakon podnesenih referata, analiza i diskusija na konferencijske teme, doneseni su sljedeći

ZAKLJUČCI

 1. Konferencija je opravdala svoju svrhu. Predavanja su pomno odabrana i stručno prezentirana tako da su obuhvatila baš ona pitanja koja su od značajnog interesa za pomagačke profesije
 2. Ustanoviti registar osoba kojima je potrebno inkluzivno obrazovanje posebno one kategorije koja ostaje nazapažena u krugu porodice, rodbine koja je marginalizirana i izolovana od društva
 3. Neophodno je osvješćivanje javnosti o značaju kako socijalne tako i inkluzije osoba sa poteškoćama u razvoju
 4.  Jačati političku volju i svijest o potrebi upošljavanja i angažiranja stručnjaka pomagačkih profesija kako u obrazovnim tako i u drugim institucijama koji su usko vezane za rad sa osjetljivom populacijom
 5. Podržati istraživanja u oblasti pedagogije koja se bave inkluzijom i pedagogijom poremećaja ponašanja sa posebnim akcentom na inovacije u oblasti didaktike.
 6. Razmotriti i proširiti kompetencije koje ima socijalni pedagog i duhovni skrbnik u cilju obavljanja djelatnosti u peneloškim, domskim, odgojnim i rehabilitacijskim centrima po uzoru na model u Hrvatskoj (dušebrižništvo)
 7. Formirati mobilni tim koji bi bio zadužen za kontakte sa ministarstvima i vladom a sve u cilju dopune pedagoških standarda vezano za stručne saradnike – dodati i socijalni pedagog
 8. Potrebno je uložiti dodatne napore u kreiranje novih modela saradnje sa školama, vrtićima i centrima za socijalni rad te unaprjeđenja postojećih oblika suradnje između fakulteta, političkih struktura i organizacijama civilnog društva
 9. Lobirati kod institucija da se u sistematizaciju radnih mjesta predvidi i pozicija socijalnog pedagoga i duhovnog skrbnika / socijalnog pedagoga
 10. Potrebno raditi na jačanju saradnje fakulteta IPF Zenice, Rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli i IPFu Bihaću, razmijeniti primjere dobre prakse
 11. Uključiti se u izradu strategije za mlade na USK 2018-2022 i nastojati da se profilira odsjek socijalne pedagogije i duhovne skrbi  
 12. Ostvariti saradnju fakulteta i ministarstva pravosuđa u cilju realizacije zajedničkih projekata u osnovnim školama
 13. Uspostaviti saradnju sa međunarodnim organizacijama na području USK ( OSCE, Save the children i druge)
 14. Razmotriti mogućnost uključivanja socijalnih pedagoga da rade u školi u okviru produženog boravka, asistenta u nastavi i produženog pedagoškog postupka
 15. Nastaviti u budućnosti sa organizacijom konferencije, kako bi se profesionalci dalje senzibilizirali, mreže kontakata širile i partnerstva razvijala a  u cilju ostvarenja sinergije nacionalne, regionalne i lokalne razine
 16. Naredne godine organizovati paralelne sesije kako bi svi učesnici mogli izlagati rad  nesmetano bez ograničenja na 10 minuta
 17. Veliki je značaj sudjelovanja studenata tako da se u budućim konferencijama uključe kao partneri u organizaciji

 

Konfrencija je medijski popraćena od strane lokalne televizije RTV USK-a, kao i drugih web-portala.

Nakon ove konferencije objavljen je Zbornik radova koji se može preuzeti OVDJE.