Sulejman Topoljak

redovni profesor

sulejman.topoljak@ipf.unbi.ba

+38737228159

Sulejman Topoljak

Rođen 07.04.1963. godine u Vitezu. Završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Studij šerijatskog prava završio na Šerijatsko-pravnom fakultetu Jordanskog univerziteta u Ammanu – Jordan. Na Fakultetu za visoko obrazovanje istog Univerziteta odbranio je magistarski rad pod naslovom "Politički principi za islamske manjine u islamskom pravu". Rad je odmah i publikovan na arapskom jeziku kao knjiga od strane dvije izdavačke kuće, jedna iz Ammana, druga iz Bejruta. Nakon tog na istom fakultetu brani i doktorsku disretaciju pod naslovom "Država u islamu sa stanovišta njena uspostavljanja, oblika, funkcija i nestanka, uporedna studija sa međunarodnim pravom".
Redovni je profesor na predmetima Naučna oblast Islamsko pravo, a vanredni na Tefsiru i Akaidu na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Isto tako je vanjski saradnik u zvanju redovnog profesora na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru od 2003. godine. Sudija je Ustavnog suda Islamske zajednice u BiH, kao i član Svjetske unije islamskih učenjaka. Jedan mandat je bio član Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću, te drugi mandat član Senata Univerziteta u Buhaću. Član je isto tako Upravnog odbora Fakulteta. Dva mandata je bio prodekan za nastavu IPF u Bihaću, te jedan od osnivača Master studija i pokretač Zbornika radova na IPF u Bihaću.
Objavio je više od deset autorskih djela i na desetine naučnih radova, te stručnih recenzija, dva univerzitetska udžbenika. Preveo mnoga važna djela sa arapskog na bosanski jezik i učestvovao u prevođenju kapitalnih djela sa arapskog na bosanski jezik. Učestvovao je i na mnogim naučnim konferencijama i znan-stvenim skupovima u zemlji i inostranstvu.