Previous Next

Izvještaj o uspješno realiziranoj metodičkoj praksi

Za kvalitetnu didaktičko – metodičku organizaciju nastavnog procesa i rad u nastavnom procesu, neophodne su pedagoške i didaktičko - metodičke kompetencije, znanja, vještine i umijeća, kako bi se kvalitetno upravljalo svim procesima koji sjedininjavaju odgojno – obrazovni rad kroz nastavu. Islamski pedagoški fakultet na studijskom programu Islamske vjeronauke, svake godine oranizira obaveznu Metodičku praksu za studente treće godine studija. U periodu od 2. do 6 decembra tekućeg semestra akademske 2019/2020 godine realizovana je Metodička praksa u saradnji sa profesorom Rijadom Makićem i profesoricom Senadom Jusić na predmetu Islamska vjeronauka u JU Osnovnoj školi Harmani I u Bihaću. Tokom metodičke prakse, a u saradnji sa mentorima, nastojalo se ostvariti sjedinjavanje teorijskih i praktičnih spoznaja Pedagogije, Didaktike i Metodike islamske vjeronauke II.
Cilj metodičke prakse bio je da studenti kroz hospitovanje u nastavnom procesu Islamske vjeronauke, steknu cjelovit i sistematičan uvid o organizaciji, strukturi, izvođenju i evaluaciji kvalitetnog nastavnog časa Islamske vjeronauke. Vlastitom oranizacijom i izvođenjem nastavnog časa, studenti su pokazali praktičnu primjenu vlastitih kompetencija stečenih kroz teorijsko izučavanje pedagogije, didaktike i metodike islamske vjeronauke. U toku metodičke prakse, studenti su se osposobljavali za:

1. Planiranje i programiranje nastavnog časa Islamske vjeronauke,
2. Pripremanje nastavnika za nastavu Islamske vjeronauke,
3. Neposredan rad nastavnika u nastavi Islamske vjeronauke,
4. Organizaciju i izvođenje raznih vrsta, modela i oblika nastavnih časova Islamske vjeronauke,
5. Primjenu savremenih nastavnih sistema, metoda i nastavnih sredstava u nastavi Islamske vjeronauke,
6. Valorizaciju znanja učenika kroz nastavu Islamske vjeronauke,
7. Vođenje pedagoške dokumentacije.

Metodička praksa je obavezan oblik praktičnog učenja i sticanja ličnog iskustva u živom procesu nastave kroz rad sa učenicima, uz nazočnost mentora. Metodička praksa se izvodila pod neposrednim rukovodstvom i uputama Voditelja metodičke prakse dr.sc. Nedima Čirića. Temeljno polazište programa metodičke prakse jeste uvjerenje da svaki student uči i stiče znanja, razvija vještine i izgrađuje kompetencije na sebi svojstven način, te da je spoj teorijskih i praktičnih saznanja u proccesu učenja okosnica za cjeloživotno obrazovanje, kao i okosnica procesa konstruiranja znanja i razvoja kompetencija.
Smisao i svrha stručne prakse bili su da se studentima omogući uvid u praktičan rad u području profesionalnog zanimanja profesora Islamske vjeronauke. To implicira da se ostvare i unaprijede kompetencije, vještine i umijeća studenta stečene kroz uspješno savladavanje teorijskih aspekata u Islamskoj vjeronauci kroz praktično vladanje i primjenu saznanja i metoda u odgojno – obrazovnoj praksi. Ovakav oblik praktične nastave, treba da doprinese intenzivnijem povezivanju islamske pedagoške teorije i odgojno - obrazovne prakse.
Islamski pedagoški fakultet u Bihaću kao tradicionalna visokoškolska ustanova koja se bavi obrazovanjem profesora Islamske vjeronauke, s razlogom je ponosna na saradnju sa OŠ Harmani 1 u Bihaću, kao i što je metodička stručna praksa prepoznata od strane poslodavaca kroz kompetencije diplomanata, a što mnogim svršenicima ovog studijskog programa osigurava trajno zaposlenje u institucijama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.