Konkurs za angažman i napredovanje saradnika

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
UNIVERZITET U BIHAĆU
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 129. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje

JAVNI KONKURS
za angažman i napredovanje saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Raspisuje se javni konkurs za angažman i napredovanje saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i to:

GRANA

PREDMETI

 NASTAVNIK  

  SARADNIK 

 

Mediji i komunikacije

Komunikacijske vještine

-

1

Interdisciplinarne nauke

Tehnike pisanja naučnog rada

-

1

Islamsko-pravne nauke

Ljudska prava i slobode u islamu

-

1

Sistem zaštite i prevencije u islamu

-

1

Pravo

Komparativno porodično pravo

-

1

Penologija

-

1

Sociologija

Sociologija odgoja i obrazovanja

-

1

Historija

Savremena povijest

-

1

Socijalni rad

Porodični i bračni konflikti

-

1

Socijalna politika i zaštita

-

1

Arapski jezik

Arapski jezik

-

1*

* Podrazumijeva samo napredovanje u zvanje višeg asistenta

Zainteresirani kandidati za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika su dužni dostaviti:

a) Kandidati sa izborom u zvanje

- Prijavu na Konkurs sa kratkom biografijom, i

- Dokaze o izborima u odgovarajuća nastavnička/saradnička zvanja – original ili ovjerena kopija

b) -Kandidati bez izbora u zvanja

- Prijavu na Konkurs,

- Diplome: magistarsku i diplomu VII stepena/240 ECTS bodova– ovjerene kopije (za višeg asistenta)

- Diplomu VII stepena/240 ECTS bodova – ovjerenu kopiju (za asistenta),

- Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a – original ili ovjerena kopija,

- Dokaz o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena – original ili ovjerena kopija,

- Biografiju,

- Bibliografiju,

- Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerena kopija,

- Uvjerenje o državljanstvu - original (ne starije od 3 mjeseca).

Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje i angažman nastavnika i saradnika se raspisuje bez zasnivanja radnog odnosa. Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Sl. glasnik USK-a“, broj: 24/17) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba).

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici

Islamskog pedagoškog fakulteta, odnosno Obavijesti u dnevnim novinama Avaz Roto-press.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično u periodu od 9-15 sati svakim radnim danom ili putem pošte na adresu Fakulteta: Islamski pedagoški fakultet, Ul. Žegarska aleja bb, 77000 Bihać.

Prednost kod angažovanja nastavnika/saradnika imaju kandidati koji su već bili angažirani u

nastavi na Univerzitetu u Bihaću i imaju izbor u zvanje, u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-2140/2020 od 08.05.2020.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.