Konkurs za angažman nastavnika i saradnika

Na osnovu Odluke NNV-a IPF-a br. 03-32-O-12/2020 donesenoj na sjednici održanoj 13.01.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br.06-1304/2020 od 27.02.2020. godine Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje

JAVNI KONKURS

za angažman nastavnika i saradnika u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine

I

Raspisuje se javni konkurs za angažman nastavnika i saradnika u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću kako slijedi:

GRANA
PREDMETI
Nastavnik
Saradnik
Engleski jezik
Engleski jezik I
1 izvršilac
1 izvršuilac
Engleski jezik II

 

Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti:

- Prijavu na Konkurs

- Diplome: doktorsku, magistarsku i diplomu VII stepena/240 ECTS bodova (za nastavnika - sva zvanja) originali ili ovjerene kopije

- Diplomu VII stepena/240 ECTS bodova (za asistenta) – original ili ovjerena kopija

- Rješenje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a – originali ili ovjerene kopije ako je/su diploma/e stečena/e u inostranstvu.

- Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena (za asistenta) - original ili ovjerena kopija

- Biografiju

- Bibliografiju

- Izvod iz matične knjige rođenih – original iliovjerena kopija

- Uvjerenje o državljanstvu - original iliovjerena kopija ( ne starije od 3 mjeseca)

- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (Od nadležnog Suda - ne starije od 3 mjeseca) – original ili ovjerena kopija.

- Dokazi o izborima u odgovarajuća nastavnička/saradnička zvanja – original ili ovjerena kopija

Konkurs se raspisuje za angažman na predmete definisane u Konkursu bez zasnivanja radnog odnosa.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK-a“, broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba).

Konkurs je aktivan od 18. marta 2020. i traje 14 dana (ističe 31. marta 2020. godine). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća nakon sprovedene konkursne procedure.

Napomena: Islamski pedagoški fakultet zadržava pravo izmjene i poništenja dijelova konkursa.

Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS'', na adresu:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

Ul. Žegarska aleja br. 14 Bihać 77000