Konkurs za izbor i angažman saradnika

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Na osnovu Odluke NNV-a IPF-a br. 03-122-O-2/23 od 20.02.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br. 06-862/2023 od 02.03.2023. godine Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i angažman saradnika za akademsku 2022/2023. godinu na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću

Raspisuje se javni konkurs za izbor i angažman saradnika za akademsku 2022/2023. godinu na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću i to:

Rb.

Predmet

Odsjek

Broj kandidata

1.        

Predškolska pedagogija

Socijalna pedagogija i duhovna skrb

1

2.        

Porodična pedagogija

Socijalna pedagogija i duhovna skrb

1

3.        

Metodika islamske vjeronauke I

Islamska vjeronauka

1

4.        

Specijalna pedagogija

Socijalna pedagogija i duhovna skrb

1

5.        

Metode igrom i kreativna terapija

Socijalna pedagogija i duhovna skrb

1

 

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik USK-a" broj: 24/17), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnika o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

I - Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju za angažman:

  1. Prijava na Konkurs
  2. Biografija sa bibliografijom
  3. Diplome: I, II ciklusa studija (ovjerena kopija)
  4. Izvod iz matične knjige rođenih
  5. Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)
  6. Dokaz o položenim ispitima s ocjenama/ prosjek ocjena (original ili ovjerena kopija)
  7. Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)
  8. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseca)

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici Univerziteta u Bihaću i Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odnosno Obavijesti u dnevnim novinama “Večernji list BH” Mostar.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično u periodu od 9-15 sati svakim radnim danom ili putem pošte na adresu Fakulteta: Islamski pedagoški fakultet, Ul. Žegarska aleja bb, 77000 Bihać.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.