Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 03-234-O-6/2020 od 13.03.2020. godine Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću uz uslov probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci na sljedeća radna mjesta, i to:

1. Sekretar Fakulteta - 1 izvršilac

2. Knjigovođa/računovođa Fakulteta - 1 izvršilac

 

OPIS POSLOVA SEKRETARA:

- Organizovanje kadrovskih, pravnih i općih poslova Fakulteta i koordiniranje rada ostalih službi:
- pravna zaštita interesa Fakulteta, tužbe, žalbe i sl.;
- pružanje pravne pomoći studentima i zaposlenicima;
- proučavanje zakonskih propisa i akata;
- praćenje i vođenje svih potrebnih vrsta evidencije iz kadrovskih i općih poslova,
- rukovođenje i izvršavanje poslovnih zadataka iz ove oblasti;
- organiziranje poslova na sprovođenju i primjeni općih akata i normativnih akata,
- organiziranje i pripremanje materijala za upravni odbor, nastavno-naučno vijeće i za dekana Fakulteta
- izrada ugovora, rješenja, odluka, zaključaka i dr.;
- donošenje rješenja koja proističu iz radnog odnosa, osim onih koja su data u nadležnost drugim radnicima;
- organiziranje poslova na potpunom informiranju zaposlenika na Fakultetu;
- organiziranje na sprovođenju mjera civilne i protivpožarne zaštite;
- provođenje postupka za izbor nastavnika u nastavnom procesu i uposlenika u vannastavnoj djelatnosti;
- vrši nadzor za provođenje poslova i radnih zadataka,
- obavljanje svih poslova koji su vezani za pitanja Pravila fakulteta
- upis u sudski registar, osnivanje, konstituisanje, primjene Pravila i dr,
- poslovi na pripremi i izradi godišnjih i srednjoročnih planova Fakulteta
- poslovi na pripremi biltena i ostalih glasila Fakulteta
- učestvovanje u pripremi svih materijala za potrebe službe,
- vođenje kompletne dokumentacije vezane za zasnivanje i postupak radnog odnosa, i izdavanje rješenja o zasnivanju i raskidu radnog odnosa,
- izrada dokumentacije i obavještavanje o zasnivanju i prekidu radnog odnosa na Fakultetu,
- vođenje personalnih dosijea,
- kompletiranje dokumentacije za disciplinski postupak i učestvovanje u radu disciplinske komisije;
- izrađivanje dokumentacije, dostavljanje i vođenje evidencije o disciplinskim postupcima i izrečenim mjerama,
- učestvovanje u izradi plana godišnjeg odmora,
- za svoj rad odgovoran je prema Zakonu i Pravilima Fakulteta

USLOVI ZA SEKRETARA:

• VSS (VII stepen/240 ECTS bodova) – završen pravni fakultet
• najmanje pet godine radnog iskustva u struci,
• napredno poznavanje jednog stranog jezika (engleskog, njemačkog ili arapskog jezika),

OPIS POSLOVA KNJIGOVOĐE/RAČUNOVOĐE:

- vrši izradu finansijskog plana Fakulteta, prati njegovo izvršenje i u obliku izvještaja informiše organe Fakulteta,
- vrši izradu Plana budžeta o finansiranju Fakulteta,
- priprema rebalans finansijskog plana,
- prati namjenski utrošak sredstava,
- organizuje financijsko – računovodstvene poslove shodno Zakonskim propisima i Pravilima Fakulteta,
- zajedno sa ostalim rukovodiocima daje prijedloge za izradu plana i razvoja plana Fakulteta,
- vodi kontrolu nabavke i troškova internata Fakulteta,
- daje smjernice u vezi sa praćenjem izvođenja plana i programa razvoja na Fakultetu,
- učestvuje u izradi invensticionih zahvata i invensticionih programa,
- učestvuje u izradi općih akata na Fakultetu,
- stara se o blagovremenoj isplati plaća i drugih obaveza plaćanja,
- prati pravilnu primjenu odluka Upravnog odbora koje se odnose na financijsko-računovodstvene poslove i opće akte na Fakultetu,
- potpisuje odgovarajuću dokumentaciju u granicama dobivenih ovlašćenja,
- sastavlja sve kvartalne i godišnje finansijske izvještaja u zadanim rokovima,
- stara se o naplati potraživanja,
- organizuje poslove likvidature i primjenu propisanih uputstava u oblasti likvidiranja financijskih dokumenata,
- vrši kontrolu i likvidaturu putnih naloga,
- prati izvršenje financijskog plana i vodi brigu o prekoračenju,
- izrađuje izvještaje o izvršenju financijskog plana i financijsko–materijalnog poslovanja na Fakultetu;
- vrši blagajničko poslovanje i vođenje propisanih evidencija blagajne Fakulteta u skladu sa trezorskim poslovanjem,
- vrši sve gotovinske i bezgotovinske uplate i isplate,
- izrađuje dokumentaciju gotovinske i bezgotovinske uplate i isplate,
- izrađuje blagajničku dokumentaciju i predaje je na knjiženje,
- vodi evidenciju o izdatim putnim nalozima,
- vrši obračune ličnih primanja i nakanada zaposlenika Fakulteta,
- obračunava honorare i ugovore o djelu,
- podnosi zahtjeve za refundaciju isplaćenih naknada i bolovanja preko 42 dana
- izrađuje statističke izvještaje i obavještenja iz domena plaća i ostalih ličnih primanja,
- preuzima robu za kuhinju i internat i drugi materijal koji su predmet utroška i vrši knjiženje,
- dostavlja mjesečno izvještaj o stanju zaliha robe, obrazaca i drugog materijala koje su predmet utroška,
- zaprima sve materijalne vrijednosti u ekonomat, izdaje materijal u kuhinju i kancelarijski materijal kao i materijal za čišćenje, opravku i održavanje materijala,
- organizuje poslove odlaganja arhive,
- ispomaže inventurnoj komisiji za popis imovine,
- obavlja i druge poslove koje mu u zadatak postavi dekan na Fakultetu,
- za svoj rad odgovoran je po Zakonu i Pravilima Fakulteta

USLOVI ZA KNJIGOVOĐU/RAČUNOVOĐU:

• VSS (VII stepen/240 ECTS bodova) – završen ekonomski fakultet
• najmanje pet godine radnog iskustva u struci,
• napredno poznavanje rada na Microsoft office alatima

Konkurs je aktivan od 28.05. 2020. godine
Trajanje oglasa: 15 dana (ističe 12.06.2020.godine )
Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove biće kontaktirani i pozvani na razgovor. 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. Prijava na Konkurs

2. Kraća biografija

3. Izvod iz matične knjige rođenih-original (ne starije od 6 mjeseci)

4. Uvjerenje o državljanstvu - original (ne stariji od 6 mjeseci)

5. Diploma VII stepena/240 ECTS bodova (za sekretara diploma o završenom pravnom, a za knjigovođu o završenom ekonomskom fakultetu)

6. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak-original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca)

7. Kandidat koji bude primljen u radni odnos prije potpisivanja Ugovora o radu dostavlja ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na koje je izabran u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnikom o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Konkurs je aktivan od 28.05.2020. i traje 15 dana (ističe 12.06.2020. godine)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća nakon sprovedene konkursne procedure.
Konkursna komisija će izvršiti pregledanje svih prijava koje stignu u propisanom roku, sastaviti izvještaj i listu s užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa, obaviti intervju s kandidatima s liste s užim izborom, utvrditi prijedlog rang liste s najboljim kandidatima i dostaviti je Upravnom odboru na dalje postupanje.
Nakon što Upravni odbor utvrdi izbor najboljih kandidata, uslov za potpisivanje ugovora o radu jeste saglasnost Osnivača.
Sa kandidatima koji budu primljeni u radni odnos na prijavljena radna mjesta, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 6 (šest) mjeseci.
U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka.
Kandidati koji nisu izabrani na radna mjesta za koja je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja o prijemu u radni odnos izabranog kandidata.

Napomena: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću zadržava pravo izmjene i poništenja dijelova konkursa.

Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS'', na adresu:
Islamski pedagoški fakultet u Bihaću
Ul. Žegarska aleja br. 14
77000 Bihać