Konkurs za upis na I ciklus studija - 2. rok

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u drugom upisnom roku u akademsku 2018/2019. godinu

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

STUDIJ-ODSJEK

Redovni studij

Redovni-samofinansirajući

studij

Vanredni studij

1

Islamska vjeronauka (4+1)

7

-

3

2

Socijalna pedagogija i duhovna skrb (4+1)

-

5

5

Pravo učešća na KONKURSU imaju državljani BiH i strani državljani sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Prilikom prijema novih studenata nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij.

Uz prijavu za upis priložiti:

-  diplomu o završenoj srednjoj školi (original),

-  svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu (original),

-  uvjerenje o državljanstvu,

-  izvod iz matične knjige rođenih i

- dokaz o izvršenoj uplati u iznosu 20,00 KM na ime obrade dokumenata  na račun br. 3380002210005877, svrha doznake: obrada dokumenata, primalac/primatelj: budžet USK-a, Islamski pedagoški fakultet, vrsta prihoda: 722611, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007.

Prijave na konkurs predaju se u periodu od 16.07. do 20.07.2018. i od 27.08. do 21.09.2018. godine (radnim danima od 9 do 15 sati), neposredno ili putem pošte na adresu: Sekretarijat Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Žegarska aleja 14, 77000 Bihać.

Rang listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata Fakultet će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verifikuje nadležni organ najkasnije 2 dana od dana zatvaranja KONKURSA/NATJEČAJA.

Za primljene kandidate na odsjek Islamska vjeronauka, koji su završili srednju školu sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom Fakultet će osigurati stipendiju s kojom će se snositi godišnji troškovi smještaja i ishrane u Studentskom domu Fakulteta.

Dodatne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi,  ili putem tel. **387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

Sekretarijat Fakulteta

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovdje.