Naučno-istraživački rad uposlenika IPF-a

Radovi dvoje uposlenika Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću objavljeni su početkom februara u prestižnim časopisima od nacionalnog značaja.

Doktor pedagoških nauka i saradnik na pedagoškoj grupi predmeta na IPF-u, Nedim Čirić, u časopisu društvenih i humanističkih nauka "DHS " Univerziteta u Tuzli objavio je pregledni rad "Položaj studenata i univerzitetskih nastavnika u didaktičko-metodičkoj determinaciji visokoškolske nastave iz aspekta kibernetičko-informacione didaktičke teorije i teorije kurikuluma".

U nastavnom procesu odnos studenata i univerzitetskih nastavnika predstavljaju važnu determinantu kvalitetnog procesa učenja i podučavanja. Koncepti didaktičkih teorija pružaju drugačiji pristup didaktičko-metodičkoj determinaciji nastave te položaju studenata u naučno-nastavnom procesu u odnosu na koncepciju stare škole i tradicionalne pedagogijske paradigme poučavanja. Student se posmatra i doživljava kao saradnik, partner u učenju, napuštaju se autoritarni stilovi vođenja nastave, razvija se demokratski usmjerena komunikacija i interakcija, uz međusobno uvažavanje, toleranciju i poštovanje svih učesnika nastavnog procesa. U radu je korištena analitičko-deskriptivna metoda, komparativna analiza i analiza sadržaja.

Magistrica pravnih nauka Anita Ramulić Mujkić, sekretar IPF-a, u Godišnjaku Pravnog fakulteta Univerziteta u Mostaru je objavila koautorski rad pod nazivom "Odgovornost štetnika i pravne posljedice osude za klevetu prema relevantnom zakonodastvu u FBiH".

Cilj ovoga rada je prikazati zakonske odrednice kojima se garantira sloboda izražavanja sa posebnim osvrtom na odgovornost štetnika i pravne posljedice osude za klevetu prema relevatnom zakonodavstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okvirima osnovnog cilja istraživanja posebna pažnja posvećena je ulozi dekriminalizacije klevete u kontekstu bosanskohercegovačkog pravnog sistema sa posebnim osvrtom na naknadu štete. Metode istraživanja koje su korištene u radu su uslovljene predmetom istraživanja, naučnim ciljevima, hipotezama i indikatorima. Provjera istinitosti postavljene hipoteze izvršena je pomoću metode analize i sinteze, pravno-normativne, induktivne i deduktivne metode, generalizacije i specijalizacije, metoda kompilacije, komparativne i statističke metode. U radu je obrađeno pitanje građanskopravne odgovornosti u domenu parničnog i izvršnog postupka, te je predstavljeno istraživanje na osnovu podataka dostavljenih od strane Institucije ombudsmena za ljudska Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

Obzirom da su navedene publikacije indeksirane u relevantnim naučnim bazama, pomenuta dva rada predstavljaju značajan doprinos boljem pozicioniranju kako Islamskog pedagoškog fakulteta, tako i bihaćkog Univerziteta uopće.