Novi doprinos naučno-istraživačkom radu uposlenika IPF-a

Doktor pedagoških nauka i saradnik na pedagoškim predmetima na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, Nedim Čirić, objavio je autorski rad u prestižnom časopisu "Školski vjesnik", časopisu za pedagoška i školska pitanja koji izlazi od 1951. godine na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Kako ističe autor u radu pod nazivom "Samovrjednovanje izvrsnosti didaktičkometodičke organizacije nastavnog rada u sveučilišnoj nastavi" ukupna izvrsnost sveučilišne nastave najviše ovisi o pedagoškim i didaktičko¬metodičkim kompetencijama sveučilišnih nastavnika, a za razvoj i unaprjeđenje sveučilišne nastave važno je osuvremenjivanje nastavnog procesa koje ne podrazumijeva samo osuvremenjivanje kurikula, nego cjelokupnoga didaktičko¬metodičkog organiziranja nastavnoga rada. Pritom je potrebno naglasiti zadovoljstvo i potrebe studenata, kompetencije visokoškolskih nastavnika i očekivanja radnog tržišta.

Pomenuti pregledni rad Čirića svakako je značajan doprinos u razvoju naučno-istraživačkog rada kako Islamskog pedagoškog fakulteta, tako i bihaćkog Univerziteta.