Odbrana magistarskog rada: Ajdin Durić

Broj: 05-672/23
Datum: 17.10.2023.godine

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Pravilnika o drugom ciklusu studija na  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Bihaću i u skladu sa Odlukom broj 03-406-O-2/23 od 22.06.2023. godine zakazuje se:

 

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Durić Ajdin, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu: “ Uloga i značaj religioznosti u preveniranju nastanka i razvoja rizičnih ponašanja kod adolescenata.“  pred Komisijom u sastavu:

  • dr. sc. Muharem Štulanović, redovni profesor, predsjednik,
  • dr. sc. Nedim Čirić, docent, mentor i član,
  • dr. sc. Sulejman Topoljak, redovni profesor, komentor, član,
  • dr. sc. Muhamed Omerović, vanredni professor, član.

Javna odbrana će se održati 03.11.2023. godine (petak u 14 i 30 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

Dekan: Prof. dr. Hajrudin Hodžić