Odbrana magistarskog rada: Almedina Muratović

Broj: 05-242/24

Datum: 27.03.2024.godine

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Pravilnika o drugom ciklusu studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i u skladu sa Odlukom broj 03-104-O-10/24 od 14.02.2024. godine zakazuje se:

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Almedina Muratović, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb, branit će magistarski rad na temu:

 „Uloga socijalnog pedagoga u zaštiti mentalnog zdravlja od posljedica problematičnog korištenja interneta“  pred Komisijom u sastavu:

1.      Dr. sc. Mustafa Džafić, docent predsjednik,

2.      Dr.sc. Dijana Sulejmanović, docent, mentor i član,

3.      Dr. sc. Nusreta Kepeš, vanredni profesor, drugi mentor i član,

4.      Dr.sc.Muharem Štulanović, redovni profesor, član.

Javna odbrana će se održati 05.04.2024. godine (petak u 14i30 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

Dekan:   Prof. dr. Hajrudin Hodžić