Odbrana magistarskog rada: Dženajl Hodžić

Broj: 05-346/24

Datum: 22.05.2024.godine

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Pravilnika o drugom ciklusu studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i u skladu sa Odlukom broj 03-327- 3/24 od 15.05.2024. godine zakazuje se:

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Dženaila Hodžića, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu. Odgojne dimenzije kur'anskih primjera" pred Komisijom u sastavu:

1. Dr. sc. Izet Terzić, vanredni profesor, predsjednik,

2. Dr.sc. Hakija Kanurić, vanredni profesor, mentor i član,

3. Dr.sc. Nedim Ćirić, docent, član.

Javna odbrana će se održati 06.06.2024. godine (četvrtak u 14 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Dekan: Prof. dr. Hajrudin Hodžić