Odbrana magistarskog rada: Mediha Indžić

Broj:05-843/2020
Datum: 24.11.2020. godine

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Pravilnika o drugom ciklusu studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i u skladu sa Odlukom NNV-a broj 03-723-O-3/20 od 22.10.2020. godine zakazuje se:

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Mediha Indžić, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb, branit će magistarski rad na temu: „Prevalencija poremećaja u ponašanju srednjoškolaca u odnosu na spol i dob“, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr.sc. Sulejman Topoljak, red.prof. predsjednik,
2. Dr. sc. Nusreta Kepeš, vanr.prof. mentor i član,
3. Dr.sc. Sena Družić, docent, član.

Javna odbrana će se održati 29. decembra 2020. godine (utorak u 10i30 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan uz obavezno pridržavanje higijensko- epidemioloških mjera.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

Dekan: Doc. dr. Hajrudin Hodžić