Odbrana magistarskog rada: Šuhra Terzić

Broj: 05-355/2020
Datum: 22.05.2020. godine

Na osnovu člana 32. stav 1 i 2 Pravilnika o drugom ciklusu studija na  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Bihaću i u skladu sa Odlukom NNV-a broj 03-301-O-2/2020 od 20.04.2020. godine, zakazuje se

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Terzić Šuhre, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu „Utjecaj slobodnog vremena na ponašanje adolescenata", pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr. Muharem Štulanović, predsjednik
  2. Doc. dr. Hakija Kanurić, mentor i
  3. Prof.dr. Nusreta Kepeš, član i

Javna odbrana će se održati 23. juna 2020. godine (utorak u 14 sati) u sali Fakulteta.

Dekan: Doc. dr. Hajrudin Hodžić