Predavanja za vanredne studente - maj 2012.

 

RASPORED PREDAVANJA ZA VANREDNE STUDENTE - ljetni semestar 2011/2012.g. 

 

Datum

GODI

NA

08,00-08,55

09,00-09,55

10,00-10,55

11,00-11,55

12,00-13,00

13,30-14,30

14,40-15,40

19. maj 2012.

subota

I

 

Teorija nastave

 

OSNOVE MORFOSINTAKSE ARAPSKOG JEZIKA

UVOD U

NAUKU AKAIDA

OSNOVIHADISA

UVOD U IKC

OPĆA PSIHOLOG.

UVOD U DA'WU

II

 

Metodika isl. vjeron. I

FIKH I

 

ENGLESKI JEZIK

Humana ekologija

IKC na Balkanu

HADIS II

III

 

FIKH II

Metodika isl. vjeron. II

ARAPSKI JEZIK KROZ PRAKSU

SOCIOLOGIJA

 

Savremena fikhska

pitanja

Edukacijska psihol.

Prisustvo predavanjima je obavezno. Studenti će biti u prilici da se direktno upoznaju sa nastavnim programima naznačenih predmeta i neophodnom literaturom za pripremanje ispita.

 

 

Prodekan za nastavu:

Prof. dr. Sulejman Topoljak