Prikaz održane Konferencije

 

PRIKAZ KONFERENCIJE

III NAUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

„IZAZOVI I PERSPEKTIVE POMAGAČKIH PROFESIJA"

BIHAĆ, 12. MAJ 2018.

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

U organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva nauke, kulture i sporta i Uprave za nauku i obrazovanje Islamske zajednice u BiH, u Bihaću je 12. maja 2018. godine održana 3. naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Izazovi i perspektive pomagačkih profesija".

Potreba za organizovanjem ove Konfrencije proizašla je iz postojanja Odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, s ciljem pravilnog pozicioniranja pomagačkih profesija, ali i predstavljanje spomenutog odsjeka, kao i potreba za zapošljavanjem ovog kadra u društvu.

Ključna tema Konferencije bili su izazovi sa kojima se susreću pomagačke profesije, odnosno prijenos savremenih znanstvenih i istraživačkih dostignuća u praksu i obrnuto, prijenos saznanja iz prakse u nauku. Taj izazov je prihvatilo 70 autora izlažući dobivene rezultate i iskustva kroz usmena izlaganja, okrugli sto i studentske radove (poster prezentacije).

Na svečanom otvaranju Konferencije prisutnima su se obratili: prof. dr. Nusreta Kepeš, voditeljica Odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb, prof. dr. Fuad Sedić, dekan IPF-a u Bihaću, prof. dr. Aziz Hasanović, zagrebački muftija, te Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a.

S ciljem razmjene novih spoznaja, iskustava, znanja i vještina na Konfereneciji su se okupili: pedagozi, psiholozi, socijalni pedagozi, defektolozi, odgajatelji, nastavnici i drugi stručnjaci te studenti Odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb i drugih društveno-humanističkih nauka.

Konferencija je bila podijeljena na pet sesija, a sesije su bile usmjerene na važne teme: socijalne faktore devijantnih ponašanja i devijantna ponašanja, izazove i sociopedagoške analize školskih institucija, prevencije poremećaja u ponašanju, inkluzivno obrazovanje, duhovnu terapiju, uloge socijalnih stručnjaka u radu sa grupama pod rizikom i populacijom u potrebi, medija i komunikacija, medicine i zdravstva te pravnih nauka.

Predsjedavajući sesija bili su: prva sesija - prof. dr. Aziz Hasanović i doc. dr. Sena Družić; druga sesija - prof. dr. Anita Zovko i prof. dr. Hariz Šarić; treća sesija - doc. dr. Hajrudin Hodžić i mr. Dijana Sulejmanović; četvrta sesija - prof. dr. Osman Ramić i prof. dr. Izet Terzić i peta sesija - prof. dr. Muharem Štulanović i prof. dr. Elvira Islamović.

Na konfereciji su prezentirani sljedeći radovi:

- Socijalni faktori vršnjačkog nasilja na području srednjobosanskog kantona (prof. dr. Hariz Šarić i mr. sc. Amir Delić; Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli),

- Domske aktivnosti u kontekstu pedagogije slobodnog vremena (prof. dr. Anita Zovko i MA Jelena Vukobratović; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - Odsjek za pedagogiju),

- Izazovi saradnje školskog pedagoga i socijalnog radnika (MA Edina Nikšić Rebihić i MA Anida Dudić; Filozofski fakultet u Sarajevu i Fakultet političkih nauka UNSA),

- Stavovi nastavnika na roditeljsku saradnju sa školama u višim razredima OŠ na području Općine Cazin (MA Almira Begić i MA Aida Kasumović; JU „Gimnazija" Cazin),

- Socijalnopedagoška analiza kvaliteta školskog života kod srednjoškolaca (prof. dr. Izet Pehlić i MA Emina Babić; Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici),

- Primarna socijalna mreža kao zaštitni faktor u prevenciji poremećaja u ponašanju (MA Samra Mahmutović i MA Vesna Huremović; Univerzitetski klinički centar Tuzla),

- Inkluzija djece sa psihofizičkim smetnjama u razvoju u srednjoškolsko obrazovanje ( MA Samra Mahmutović i MA Vesna Huremović; Univerzitetski klinički centar Tuzla),

- Konformizam je u očima posmatrača: fenomen konformizma u individualističkim društvima (mr. sc. Dijana Sulejmanović; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću),

- Preferencije veličine ličnog prostora kod osoba s psihičkim poremećajima (bachelor socijalne pedagogije i duhovne skrbi Safija Perviz i dr. Vildana Aziraj Smajić; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću),

- Interes srednjoškolaca s područja USK-a za nastavak školovanja (prof. dr. Osman Ramić; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću),

- Podrška inkluzivnom obrazovanju izradom didaktičkih igračaka i materijala (doc. dr. Safet Velić i Zulfo Ahmetović),

- Rano intervencijski rad i primjena interaktivnih metoda u inkluzivnoj nastavi (prof. dr. Nusreta Kepeš; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću),

- Uticaj dugotrajnih hospitalizacija na djecu i adolescente (MA Adela Jahić i MA Meliha Bijedić; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli),

- Poruke izražene riječima i drugim sredstvima u govoru Poslanika (prof. dr. Fuad Sedić i doc. dr. Hatidže Burnić; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću),

- Neki aspekti duhovne terapije ili islamskog egzorcizma (prof. dr. Muharem Štulanović; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću),

- Odgoj i manipulacija djecom u medijima (prof. dr. Elvira Islamović; Pedagoški fakultet u Bihaću),

- Zloupotreba medija (Emina Pehlić, prof.islamske vjeronauke; JU „RTV CAZIN" i OŠ „Cazin I"),

- Uloga socijalnog radnika u radu sa grupa pod rizikom (doc. dr. Sena Družić; Ministarstvo za socijalnu politiku i zaštitu),

- Emocionalna kompetentnost u nastavničkoj profesiji (prof. dr. Fehim Rošić; Islamski pedagoški fakultet u Bihaću),

- Važnost psihologa i psihoterapeuta u radu sa roditeljima djece oboljelih od dijabetesa (dipl. psiholog Samira Selesković; JZU UKC, Tuzla Zavod za sihološku i socijalnu zaštitu),

 

Izdata je i Knjiga sažetaka, a ovim putem napominjemo da će se u skorije vrijeme izdati i Zbornik radova.

Program Konfrencije značajno je obogaćen šarolikom tematikom čak sa 23 studentske poster-prezentacije.

Nakon izlaganja radova pristupilo se okruglom stolu na temu: „Pitanje, status i mjesto socijalnih pedagoga u društvu". Voditelji okruglog stola bili su prof. dr. Nusreta Kepeš i prof. dr. Izet Pehlić. Na okruglom stolu bili su prisutni predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, Ministarstva socijalne politike i zaštite, Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici Pedagoškog zavoda, te pedagozi i psiholozi osnovnih i srednjih škola.

Okrugli sto bio je usmjeren na važnu problematiku: karakteristike društva u kojem socijalni pedagozi djeluju, karakteristike populacije s kojima socijalni pedagozi rade, karakteristike i kompetencije stručnjaka - socijalnih pedagoga i duhovnih skrbnika za djelovanje u postojećem društvu sa postojećom populacijom.

Svi koji su upoznati sa socijalnom pedagogijom znaju kako je riječ o društveno odgovornoj profesiji koja brine o svojim korisnicima, ali i u društvu u kojem djeluje i koliko današnje društvo treba ovakav jedan stručan kadar.

Upravo te karakteristike profesije očitovale su se na Konferenciji kroz više dimenzija.

Svojim predanim volonterskim angažmanom na Konferenciji iskazali su se i studenti Odsjeka socijalne pedagogije i duhovne skrbi.

Nakon podnesenih referata, analiza i diskusija na konferencijske teme, doneseni su sljedeći

ZAKLJUČCI

 1. Konferencija je opravdala svoju svrhu. Radovi su pomno odabrani i stručno prezentirani, tako da su obuhvatili ona pitanja koja su od značajnog interesa za pomagačke profesije,
 2. Potrebno je ustanoviti registar osoba kojima je potrebno inkluzivno obrazovanje, posebno one kategorije koja ostaje nazapažena u krugu porodice, rodbine koja je marginalizirana i izolovana od društva,
 3. Neophodno je osvješćivanje javnosti o značaju kako socijalne tako i inkluzije osoba sa poteškoćama u razvoju,
 4. Potrebno je jačati političku volju i svijest o potrebi upošljavanja i angažiranja stručnjaka pomagačkih profesija, kako u obrazovnim tako i u drugim institucijama, koji su usko vezane za rad sa osjetljivom populacijom,
 5. Podržati istraživanja u oblasti pedagogije koja se bave inkluzijom i pedagogijom poremećaja ponašanja sa posebnim akcentom na inovacije u oblasti didaktike,
 6. Razmotriti i proširiti kompetencije koje ima socijalni pedagog i duhovni skrbnik u cilju obavljanja djelatnosti u peneloškim, domskim, odgojnim i rehabilitacijskim centrima, po uzoru na model u Hrvatskoj (dušebrižništvo),
 7. Formirati mobilni tim koji bi bio zadužen za kontakte sa ministarstvima i vladom, a sve u cilju dopune pedagoških standarda vezano za stručne saradnike, pri čemu je potrebno uvrstiti i zvanje socijalnog pedagoga i duhovnog skrbnika,
 8. Potrebno je uložiti dodatne napore u kreiranju novih modela saradnje sa školama, vrtićima i centrima za socijalni rad, te unaprijediti postojeće oblike suradnje između fakulteta, političkih struktura i organizacijama civilnog društva,
 9. Potrebno je animirati institucije da se u sistematizaciju radnih mjesta predvidi i pozicija socijalnog pedagoga i duhovnog skrbnika / socijalnog pedagoga,
 10. Potrebno raditi na jačanju saradnje fakulteta IPF-a u Zenici, Rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli i IPF-a u Bihaću, te razmjeniti primjere dobre prakse,
 11. Uključiti se u izradu strategije za mlade na USK 2018-2022 i nastojati da se profilira Odsjek Socijalne pedagogije i duhovne skrbi,
 12. Ostvariti saradnju Fakulteta i Ministarstva pravde u cilju realizacije zajedničkih projekata u osnovnim školama,
 13. Uspostaviti saradnju sa međunarodnim organizacijama na području USK (OSCE, Save the children i druge),
 14. Razmotriti mogućnost uključivanja socijalnih pedagoga i duhovnih skrbnika u školama u okviru produženog boravka, asistenta u nastavi i produženog pedagoškog postupka u vidu zasnivanja radnog odnosa,
 15. Nastaviti sa organizacijom konferencije, kako bi se stručnjaci dalje senzibilizirali, mreže kontakata širile i partnerstva razvijala, a sve u cilju ostvarenja sinergije nacionalne, regionalne i lokalne razine,
 16. Veliki je značaj sudjelovanja studenata u radu konferencije, tako da se preporučuje da se i u budućim konferencijama uključe kao partneri u organizaciji.

Zaključno, možemo konstatirati kako je Konferencija bila vrlo uspješna, na što organizatorima ukazuju kako usmene tako i pismene povratne informacije učesnika Konferencije. Podjednako zadovoljstvo učesnici izražavaju organizacijskim i programskim dijelom održane Konferencije uz napomenu o potrebi još učestalijih stručnih sastanaka i razmjena znanja i iskustva sa kolegama istih ili srodnih profesija.

Smaila Balić

Konferencija-2018_01.jpg

Konferencija-2018_02.jpg

Konferencija-2018_03.jpg