Troškovi školarine i drugih usluga

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI HERCEGOVINI 

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE IPF-a

 

Broj: 01-03-61-1/12

Datum: 19.01.2012.

 

Nastavno-naučno vijeće Islamskog Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću na svojoj 63. redovnoj sjednici održanoj 19.01.2012. godine, donijelo je

  

ODLUKU

o prihvatanju visine troškova školarine i drugih usluga za studente I ciklusa utvrđenih odlukom Senata Univerziteta

I

Visina troškova školarine i drugih usluga za studente I ciklusa utvrđena odlukom Senata Univerziteta u Bihaću prihvata se važećom i na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću i s njegovom primjenom počeće se danom usvajanja ove odluke.

 

 II

 

Troškovnik školarine i drugih usluga za studente I ciklusa studija biće postavljen na oglasnu tablu Fakulteta.

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Dostavljeno:                                                             

  • Studentska služba,
  • a/a

                                                                                                        Predsjednik NNV:

                                                                                                        Prof. dr. Muharem Štulanović

 

 

****************************************************************************************

VISINA TROŠKOVA ŠKOLARINE I DRUGIH USLUGA

ZA STUDENTE I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA

NA UNIVERZITETU U BIHAĆU

 

a)         Redovni studij (koji se finansira iz Budžeta)

 

Red.br

O P I S

CIJENA

NAPOMENA

1.

Prvi upis u akademsku godinu

200,00

 

2.

Prvi upis u naredne godine

100,00

 

3.

Ponovni upis u istu godinu

150,00

 

4.

Obrada dokumenata za rang listu kandidata

20,00

 

5.

Nastavni plan i program

20,00

 

6.

Engleska verzija Nastavnog plana i programa

50,00

 

7.

Uvjerenje o položenim ispitima

10,00

 

8.

Uvjerenje o diplomiranju

20,00

 

9.

Uvjerenje u razne svrhe

5,00

 

10.

Diploma dodiplomskog studija

150,00

 

11.

Iznajmljivanje toga za potrebe promocije

10,00

 

12.

Prijava ispita

1,00

 

13.

Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih visokoškolskih

ustanova u BiH po nastavnom predmetu

10,00

 

14.

Priznavanje ispita za prelaznike sa inostranih visokoškolskih ustanova po nastavnom predmetu

 

20,00

 

15.

Nostrifikacija diploma dodiplomskog studija

800,00

Sredstva se uplaćuju na račun Univerziteta Bihać

16.

Studenti apsolventi kojima je istekao apsolventski staž - za nepoložene ispite (po ispitu)

100,00

Imatrikulant

17.

Ispis sa fakulteta

30,00

 

18.

Upis apsolventskog staža

50,00

 

19.

Status mirovanja

50,00

 

20.

Upisni materijal

20,00

 

21.

Rješenje o odobrenju teme diplomskog rada

30,00

 

22.

Zahtjev za promjenu statusa studenta

10,00

 

23.

Prepis u inostranstvo

200,00

 

24.

Odbrana diplomskog rada

100,00

 

 

b)         Redovan-samofinansirajući i vanredni studij

 

Red.br

O P I S

red./samofinans.

vanredni

NAPOMENA

1.

Prvi upis u akademsku godinu

800,00

1200,00

 

3.

Ponovni upis u istu godinu studija

400,00

600,00

 

4.

Obrada dokumenata za rang listu kandidata

0,00

0,00

 

5.

Nastavni plan i program

30,00

50,00

 

6.

Engleska verzija Nastavnog plana i programa

50,00

50,00

 

7.

Uvjerenje o položenim ispitima

10,00

10,00

 

8.

Uvjerenje o diplomiranju

20,00

20,00

 

9.

Uvjerenje u razne svrhe

5,00

5,00

 

10.

Diploma dodiplomskog studija

150,00

150,00

 

11.

Iznajmljivanje toga za potrebe promocije

10,00

10,00

 

12.

Prijava ispita

5,00

10,00

 

13.

Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih visokoškolskih ustanova u BiH po nastavnom predmetu

10,00

10,00

 

14.

Priznavanje ispita za prelaznike sa inostranih visokoškolskih ustanova po nastavnom predmetu

20,00

20,00

 

15.

Nostrifikacija diploma dodiplomskog studija

800,00

800,00

 

16.

Studenti apsolventi kojima je istekao apsolventski staž - za nepoložene ispite (po ispitu)

100,00

100,00

 

17.

Ispis sa fakulteta

30,00

30,00

 

18.

Upis apsolventskog staža

50,00

50,00

 

19.

Status mirovanja

50,00

50,00

 

Upis u sve godine studija za strane studente na Univerzitetu u Bihaću iznosi 2. 400, 00 KM.