Socijalna pedagogija i duhovna skrb

Preuzmi kompletan plan i program.

Dodiplomski studij Socijalne pedagogije i duhovne skrbi u trajanju od četiri godine omogućit će vam sticanje zvanja Bakalauret/Bachelor socijalne pedagogije i duhovne skrbi.
Federalni zavod za statistiku je usaglasio klasifikaciju zanimanja Bakalauret/Bachelor socijalne pedagogije i duhovne skrbi sa standradima klasifikacije zanimanja Socijalni pedagog pod brojem 04-32.8-80/08.
Osim dodiplomskog omogućeno je pohadanje i postdiplomskog studija Socijalne pedagogije i duhovne skrbi u trajanju od godinu dana, koji daje pravo na sticanje akademske titule sa jednim od dva stručna zvanja i to:
a) magistar socijalne pedagogije
b) magistar socijalne pedagogije i duhovne skrbi.
Studij socijalne pedagogije osposobljava stručnjake za znanstveno istraživački i praktičan rad na primarnoj prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju, ranim intervencijama i tretmanu, procesiranju i naknadnom staranju za djecu, mlade i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije.
Studij je obogaćen i komponentom duhovne skrbi koja je usmjerena na duhovni odgoj pojedinca u cilju pomaganja i suočavanja sa životnim nedaćama u različitim životnim fazama.
Osim toga, duhovna komponenta pomaže i budućim socijal nim pedagozima duhovnim skrbnicima u procesu osobnog osnaživanja i suočavanja sa radnim poteškoćama.
Studij socijalne pedagogije i duhovne skrbi je po svojoj koncepciji, sadržaju i predmetima usporediv i sličan sa više studijskih programa i to posebno onih iz zemalja Evropske unije.
Nudimo savremeno obrazovanje usklađeno zahtjevima vremena, bolonjskim principima, bogatom praktičnom nastavom te kreativno i sadržajno studentsko življenje u ambijentu funkcionalnog studentskog doma i prijatnog okruženja.

Na osnovu kompetecija koje stiču tokom studija, socijalni pedagozi i duhovni skrbnici se zapošljavaju u sljedećim ustanovama:
-centrima za socijalni rad, centrima za mentalno zdravlje,
-domovima za osobe treće životne dobi, kazneno-popravnim zavodima,
-zavodima za liječenje ovisnosti,
-domovima za djecu bez roditeljskog staranja,
-u ustanovama za pomoć osobama sa psihofizičkim poteškoćama u razvoju,
-u radu sa marginalnim skupinama, uredima nevladinih organizacija i drugim institucijama...