Konkurs za upis na studij I ciklusa

UNIVERZITET U BIHAĆU
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

K  O  N  K  U  R  S
za upis studenata u I godinu I ciklusa studija akademske 2024/2025. g.

STUDIJSKI PROGRAM

redovni

vanredni

Islamska vjeronauka (240 ECTS)

10

*

Socijalna pedagogija (240 ECTS)

15

*

* U upisne kvote ne ulaze vanredni studenti. Fakultet može upisati neograničen broj vanrednih studenata.

Pravo učešća na KONKURSU imaju državljani BiH i strani državljani sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij.

Uz prijavu za upis priložiti:

- Prijava na konkurs, koju možete preuzeti ovdje ili u Sekretarijatu Fakulteta prilikom predaje dokumenata,

-  svjedočanstva o završenim razredima srednje četverogodišnje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu (original ili ovjerena kopija),

- diplomu o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena kopija),

-  izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu, i

- druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prilikom upisa primljeni studenti su dužni dostaviti originalne dokumente.

Prijave na konkurs predaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Žegarska aleja 14, 77000 Bihać.

Konkurs za upis u I godinu I ciklusa studija u akademsku 2024/2025. traje od 19.06.2024. do 05.07.2024. godine (prvi prijemni rok), a preliminarna lista primljenih kandidata će biti objavljena 09.07.2024. godine (utorak) na web-stranici Fakulteta.

Na preliminarnu listu, kandidati imaju pravo prigovora u roku od dva dana od dana objave iste o kojoj je vijeće organizacione jedinice obavezno donijeti odluku.

Nakon isteka žalbenog roka organizaciona jedinica objavljuje konačnu rang listu, 12.7.2022. godine. Odluka Vijeća je konačna.

Detaljne informacije o upisu primljenih studenata će biti objavljene na web-stranici Fakulteta.

Dodatne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi ili putem tel. +387(0)37 220-162, 228-161 i www.ipf.unbi.ba

Sekretarijat Fakulteta